A A A

Acțiunile pe care trebuie agricultorii să le realizeze pentru a putea beneficia de subvenții


Nu este de mirare că cererile de subvenționare cresc de la an la an, fapt ce se demonstrează o creștere semnificativă a investițiilor în sectorul agroindustrial. Acest lucru se datorează condițiilor climaterice prielnice pentru practicarea acestor genuri de activitate la noi în țară, dar și creșterea numărului populației la nivel global, inclusiv reducerea suprafețelor de terenuri cu culturi agricole, fapt care poate duce la acutizarea crizei alimentare la nivel global. În particular, pentru Republica Moldova, pe fonul unui surplus excesiv de activități, mai cu seamă bazată pe prestări servicii, agricultură rămîne a fi în continuare principala ramură a economiei naționale. Iată de ce statul acordă o atenție deosebită acestui sector, acestuia revenindui practic cea mai mare parte a ajutoarelor atît din bugetul de stat cît și din partea partenerilor de dezvoltare.
Existența uni mecanism de intervenție și subvenționare a sectorului agricol este unul din catalizatorii creșterii investițiilor în acest sector, politici de subvenționare bazate pe probleme bine definite, obiective și acțiuni concrete, fac ca sistemul de subvenționare, în virtutea mijloacelor financiare limitate, să fie unui apreciat. Acest lucru se demonstrează prin numărul de cereri pentru subvenții, în creștere de la an la an.
Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, au organizat un șir de seminare, mese rotunde, în toate centrele raionale, în vederea diseminării și promovării noului Regulament de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2013, în cadrul cărora au fost informați cu noile condiții și cerințe de subvenționare, circa  5000 de producători agricoli.
În contextul totalizării rezultatelor acestor instruiri, considerăm oportun generalizarea concluziilor, cu explicarea pașilor concreți, pe care trebuie să realizeze un producător agricol în procesul obținerii subvenției, care reiterez, reprezintă un ajutor nerambursabil și neimpozabil, acordat producătorilor agricoli, pentru susținerea investițiilor, compensarea parțială a cheltuielilor, eligibile în cadrul măsurilor de sprijin. Conform prevederilor art. 2 al legii bugetului de stat pentru anul 2013, Fondul de subvenționare urmează a fi utilizat pentru 10 măsuri de subvenționare. Menționăm că modul de utilizarea a mijloacelor Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru 2013, este aprobat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 152 din 26 februarie 2013 (Monitorul Oficial nr. 41 din 27 februarie 2013)
Astfel, pentru a putea beneficia de subvenții, solicitanții trebuie să țină cont de următoarele.

Pasul 1. Verificarea corespunderii condițiilor de eligibilitate.
Verificarea respectivă, trebuie să aibă loc cu mult înainte, mai cu seamă la etapa realizării investiției. Atunci cînd persoana intenționează să efectueze o investiție, trebuie să cunoască un simplu lucru – investițiile se realizează doar de subiecți ai antreprenoriatului, acest lucru ar însemna că toate achizițiile obiect al investiției trebuie să fie realizate și înregistrate pe persoană juridică – societăți comerciale (SRL, SA, cooperative, întreprinderi de stat,etc.), sau persoane fizice, care practică activitate de întreprinzător înregistrate în modul stabilit – Gospodării țărănești, întreprinderi individuală și, ai căror genuri principale de activitate sun activități agricole. Drept, dovadă a existenței genurilor de activitate sunt informațiile din actele de constituire (statut, declarație de constituire, contract de asociere, etc.).
De asemenea, în procesul realizării investiției persoana trebuie să cunoască că sunt susceptibile de susținere din partea Fondului, doar investițiile, altele decît ce efectuate în or. Chișinău și or. Bălți, precum și cele care corespund obiectivelor generale și operaționale expuse pentru fiecare măsură de subvenționare.
Suplimentar, aceștia trebuie ă fie precauți la termenul în interiorul căruia investiția realizată este pasibilă de subvenționare (01.11. anul precedent pînă la 31.10. anul curent), anul producerii, precum și de data procurării echipamentelor și utilajelor, respectarea parametrilor prevăzuți în proiecte, inclusiv business planuri, etc.

Pasul 2. Realizarea investiției.
Producătorii agricoli, definiți în sensul regulamentului, vor putea primi subvenții doar pentru investițiile efectuate și date în exploatare în perioada de referință (1 noiembrie 2012- 31 octombrie 2013), confirmate prin facturi (invoce, declarații vamale),  ordine de plată, acte de dare în exploatare. Este foarte important ca atunci cînd un producător agricol efectuează sau intenționează se efectueze o investiție să consulte prevederile Regulamentului, sau, eventual, specialiștii AIPA.

Pasul 3. Dreptul la subvenție
Dreptul la ajutor financiar nerambursabil, apare din momentul:
-    rambursarea creditelor și a dobînzilor aferente (total sau parțial), în cazul Măsurii 1 (stimularea creditării producătorilor agricoli).
-    Aprobării înființării plantației multianuale, în cazul măsurii 3 (stimularea înființarii plantațiilor multianuale)
-    semnării actului de dare în exploatare a utilajului, echipamentului, după caz a actului de recepție finală a lucrărilor, pentru măsurile de sprijin 4, 6 și 8;
-    eliberarării facturii (invoce, declarații vamale) și achitarea integrală pentru tehnica utilajului agricoli, după caz semnarea actului de dare în exploatare (în cazul sitemelor de irigare), iar în cazul operațiunilor de leasing – trecerea în proprietatea producătorului agricol a tehnicii agricole, la achitarea ultimei rate de leasing;
-    Eliberării facturii (invoce, declarații vamale) și achitarea integrală pentru animalele de prăsile, iar în cazul importului, și scoatere din carantină a efectivului de animale importate, pentru măsura 7 (stimularea procurării animalelor de prăsilă);
-    Achitării pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare, donație sau schimb, inclusiv înregistrării acestor contracte la organul cadastral teritorial, în cazul măsuri 9 (stimularea consolidării terenurilor agricole).
-    Prezentarea și aprobarea rapoartelor de utilizarea a limitelor de apă, către Agenția “Apele Moldovei”, achitării pentru serviciilor de pompare a apei, pentru procurarea motorinei, benzinei, în cazul măsurii 10 de sprijin (stimularea irigării terenurilor agricole).

Pasul 4. Pregătirea cererii de acordare a subvenției
Cererile de acordare a subvenției se perfectează, conform modelelor de cereri, aprobate prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 51 din 5 martie 2013, valabile pentru fiecare măsură de sprijin separat.
În cazul existenței mai multor investiți, sau cheltuieli, care cad sub incidența mai multor măsuri de sprijin, solicitantul, concomitent, poate depune mai multe cereri, pentru fiecare din această măsură, avînd dreptul la sprijin financiar în condițiile și mărimea stabilită pentru aceste măsuri.
La cererea de acordare a subvenției, solicitantul, anexează dovada precum că:
-    este membru la o asociație profesional din domeniu, sau de profil;
-    dispune de pregătire profesională în domeniul ce vizează investiția, cu excepția gospodăriilor țărănești pentru care aceasta nu reprezintă o obligația;
-    dispune de un plan de afaceri pentru cel puțin 3 ani din momentul depunerii cererii, în cazul măsurii 6 și 8 (pentru măsura 4, plan de afaceri nu mai este obligatoriu).
-    dispune de toate actele ce confirmă efectuarea investiției (facturi, ordine de plată, proiect de înființare a plantației,  acte de dare în exploatare, de recepție finală a lucrărilor, autorizații, certificate, documentație tehnică pentru tehnică, utilaje și echipamente);
-    dispune de cont bancar deschis pe care urmează a fi transferate valoarea subvenției.
Cererea, actele aferente, vor fi însoțite și de o declarație pe propria răspunderea privind veridicitatea datelor incluse în cerere.
Cererile, care nu vor corespunde modelelor respective nu vor fi recepționate!!!
Interdicție la subvenții îl au producătorii agricoli care:
-     au datorii la impozite și taxe față de Bugetul publica național. Existența penalităților nu constituie impediment pentru a putea obține subvenții;
-    Este inclus  în Lista de interdicții a producătorilor agricoli (anterior au prezenta acte neveridice, documente false, au admis înstrăinarea investiției supuse subvenționării, etc.);
-    Investiția este în totalitate din granturi. Investițiile efectuate din credite acordate tinerilor fermieri, cu componentă de grant prin programul IFAD V, sunt eligibile la subvenționare;

Pasul 5. Depunerea cererilor de acordare a subvenției
Toate cererile de acordare a subvenției, însoțite de actele aferente, se depun la AIPA, prin intermediul secțiilor serviciilor teritoriale din raza de amplasare a proiectului investițional, care sunt 9 la număr, cu acoperire pe întreg teritoriul republicii. Suplimentar, intenționăm să creăm un nou serviciu în r-nul Hîncești, în raza căruia vor intra raionul Leova, Hîncești, Cimișlia și Basarabeasca. Proiectul de hotărîre privind crearea serviciului respectiv este remis Guvernului spre aprobare.
La etapa recepţionării cererilor de acordare a sprijinului financiar, şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei va repartiza conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli proporţional, pentru fiecare angajat al secţiei/serviciului, cu stabilirea termenului de efectuare a verificărilor preliminare.
Se consideră depusă cererea, din momentul prezentării din partea solicitantului a cererii și actelor aferente în componența prevăzută la punctul 12 din regulament. În cazul   în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul Agenţiei se constată abateri, va fi întocmită o notificare, ce va fi adusă la cunoştinţa producătorului agricol, cu indicarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate.
IMPORTANT: Termenul maximal de efectuare a verificărilor preliminare, şi, după caz, de recepţionare a cererii de acordare a sprijinului financiar nu va depăşi 5 zile lucrătoare din momentul adresării producătorului agricol secţiei/serviciului cu toate actele conforme.

Pasul 6. Examinarea și administrarea cererilor.
În decurs de 10 zile, din momentul recepționării cererii de la solicitant, reprezentanții subdiviziunilor teritoriale transmit dosarele la oficiul central, în baza unui act de predare-primire, în care se includ toate cererile, în ordine înregistrării în registrul manual și electronic de evidență.
Direcția administrare și control în decurs de 10 zile lucrătoare, va efectua verificarea calității dosarelor prezentate, corespunderea lor criteriilor de eligibilitate, cu transmiterea ulterioară:
-    Spre autorizare, în cazul cererilor mai mici de 400 mii lei;
-    Inspecții suplimentare, în cazul dosarelor ce depășesc suma de 400 mii lei.

Pasul. 7. Procedura inspecțiilor suplimentare
Acestei proceduri sunt supuse cererile inclusiv cele care sunt pînă la 400 mii lei, însă în privința cărora sunt dubii, suspiciuni asupra corectitudinii investiției efectuate.
Inspecțiile suplimentare, se dispun prin ordinul conducerii Agenției, și se asigură de grupuri de inspecții, formate din cel puțin 3 reprezentanți. Se interzice, accesul persoanelor la efectuarea inspecțiilor suplimentare, dacă aceștia nu sunt legitimați, delegați prin ordinul conducerii AIPA.
Inspecțiile suplimentare, urmează a fi efectuate în ordinea parvenirii cererilor, iar termenul maximal al inspecțiilor suplimentare, nu va depăși 30 zile, din momentul inițierii, cu întocmirea actului de inspecții suplimentare, conform unui model aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și adus la cunoștința solicitantului de subvenții. În vederea ridicării gradului de transparență, toate actele de inspecții vor fi publicate pe pagina web a AIPA.

Pasul 8. Autorizarea plății subvenției.
Cererile de acordare a subvenției examinate, verificate din punct de vedere a veridicității datelor, condițiilor de eligibilitate, într-un termen de 10 zile vor fi supuse procesului de autorizare – verificarea cheltuielilor, calculelor sumelor eligibile, conform principiului „primul venit, primul servit”. Eligibile sunt costurile utilajelor, echipamentelor, fără TVA, servicii de transport, asigurări, cheltuieli de devamare, instalare, suprafața util plantată, etc.
Din momentul autorizării beneficiarul este invitat pentru semnarea contractului, în care sunt prevăzute condițiile de acordare, inclusiv angajamentul acestuia de a nu înstrăina sub nici o formă obiectul investiției, supus subvenționării. Procedura încheierii contractului nu se referă la măsura 1 și 10, pentru care valoarea subvenției se va calcula și transfera direct la contul bancar al beneficiarului.
Achitarea se va efectua în proporție de 100% la momentul încheierii contractului.
ATENȚIE: Neprezentarea nemotivată a solicitantului, în termen de 30 zile de la somare, pentru semnarea contractului de acordare a subvenţiei, conduce la revocarea dreptului la subvenţie.

Pasul 9. Transferarea în contul beneficiarului a sumei subvenției.
Din momentul semnării contractului de acordare a subvenției, AIPA, va perfecta și înainta Trezoreriei de Stat suma subvenției, în mărimea autorizată, astfel, reieșind din practica anilor precedenți spre sfîrșitul lunii (data de 20 – 30 a fiecărei luni), în care este încheiat contractul, suma subvenției ajunge în contul bancar a producătorului agricol.
În concluzie, termenul, legal, maximal de la depunerea cererii și pînă la achitarea subvenției va fi unul variabil între 30-60 zile.

Pasul 10. Supravegherea și monitorizarea post-achitare.
Acest proces se asigură de reprezentanții AIPA, cît și de alte organe de control, si are drept obiectiv asigurarea utilizării eficiente și raționale a mijloacelor fondului, cu direcționarea acestora spre domenii care aduc valoare sporită, prin asumarea angajamentelor din partea beneficiarilor de a respecta indicatorii din planul de afaceri, de nu înstrăina sub nici o formă investiția supusă subvenționării, or acei care vor admite astfel de derogări, vor fi incluși în lista de interdicții, cu obligațiunea de rambursare a sumei subvenției, amenzi, dobînzi și penalități aferente.
În contextul celor expuse, îndrumăm toți producătorii agricoli să se conformeze cerințelor regulamentului de subvenționare, procedurilor de lucru adaptate, în vederea neadmiterii nemulțămirilor în relațiile cu Agenția, acest lucru va duce la creșterea eficienței activităților de subvenționare, precum și a încrederii agricultorilor față de autoritățile responsabile și invers.
În speranța unei colaborări efective și încrederi reciproce, AIPA va continua să fie alături de agricultori prin acordarea suportului și ajutorului metodic, consultativ în procesul de planificare a unei activități, realizarea investiției cît și, implicit, în accesare a subvențiilor.