A A A

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari, anul 2012

Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care sînt înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi care nu se află în proces de insolvabilitate.


Se consideră eligibil producătorul agricol care:
1) corespunde obiectivelor operaţionale şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;
2) a efectuat investiţii în localităţile republicii, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi, în perioada 1 noiembrie 2011 – 31 octombrie 2012, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
3) este deţinător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia şi/sau proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei. Termenul de arendă pentru terenurile agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale va fi stabilit pentru cel puţin 15 ani;
4) îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la punctele 32, 41, 49, 56, 64, 73 din prezentul Regulament;
5) nu este inclus în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
6) nu are restanţe la bugetul public naţional, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit;
7) deţine documentele obligatorii, specificate la punctul 12 din prezentul Regulament, şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile şi efectuării controlului pe teren de către reprezentanţii Agenţiei.
- Cererile producătorilor agricoli de acordare a subvenţiei ce nu corespund prevederilor punctului 9 din prezentul Regulament se consideră neeligibile şi se resping, în temeiul unui proces-verbal al Agenţiei, cu indicarea motivelor respingerii şi informarea producătorului agricol într-un termen de cel mult 45 zile calendaristice de la data înregistrării dosarului în aparatul central al Agenţiei. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii, în limita termenului stabilit la punctul 14 din prezentul Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitaţi a datelor neveridice şi a documentelor false, în scopul obţinerii subvenţiei, aceştia fiind incluşi, în modul stabilit, în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
- Producătorii agricoli care, în perioada 2010-2012, au prezentat date neveridice şi documente false în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei (casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale) supuse subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.