A A A

Documente obligatorii pentru obținerea subvențiilor, anul 2012

Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare următoarele documente:
1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Cererea de acordare a sprijinului financiar va conţine, în mod obligatoriu, numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă.

 

2) copia certificatului de înregistrare, cu anexarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, sau, după caz, a declaraţiei de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier);

3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, la accesarea măsurilor de sprijin 4, 6 şi 8 din prezentul Regulament;
4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;
5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, inclusiv copia diplomelor de studii şi ordinele de angajare. În lipsa pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa contractul privind serviciile de consultanţă (pe un termen de cel puţin 3 ani), încheiat cu una dintre instituţiile de profil din ţară (de nivel mediu sau superior) sau cu unul dintre prestatorii serviciilor de extensiune şi şcolarizare;
6) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.700), eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
7) copia raportului financiar pe anul precedent celui de gestiune sau, după caz, copia declaraţiei pe venit, pentru gospodăriile ţărăneşti, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2012;
8) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, eliberat de inspectoratele fiscale teritoriale, sau după caz, copia acordului de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit;
9) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti;
10) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de sprijin.

Pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate mai sus, Agenţia este în drept să solicite originalele acestora.
Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 februarie 2012 – 31 octombrie 2012 (cu excepţia cererilor de acordare a sprijinului financiar conform punctului 22 al prezentului Regulament, care vor fi depuse în condiţiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.217 din 24 februarie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.288), în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor, în condiţiile prezentului Regulament. Investiţiile efectuate începînd cu 1 noiembrie 2012 vor fi pasibile de subvenţionare în limita fondului, reieşind din destinaţiile mijloacelor acestuia, conform prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2013.

*În cazul aplicării la una din măsurile 1,3,4,5,6,7,8, se solicită suplimentar următoarele documente specifice:

Documente specifice suplimentare măsurii 1:
1) copia contractului de credit, inclusiv graficul de achitare;
2) copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;
3) copia ordinului de plată ce atestă achitarea creditului;

În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune,
4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;
6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;
7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Documente specifice suplimentare măsurii 3:

1) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei;
2) copia paşaportului proiectului şi a planului general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;
3) copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de producător;
4) copia facturilor fiscale sau de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi copia declaraţiilor vamale de import, precum şi a permisului fitosanitar, eliberat de Inspectoratul de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
5) copia contractului de societate civilă, activitate comună etc., în cazul solicitării subvenţiei în condiţiile punctului 28 subpunctul 1) al prezentului Regulament;
6) copia ordinului de plată privind achitarea totală sau, după caz, parţială a costului materialului săditor procurat.

În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune,
4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;
6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;
7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Documente specifice suplimentare măsurii 4:

1) copia facturilor fiscale sau de expediţie, iar în cazul materialelor importate – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import;
2) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
3) copia schiţei sau proiectului de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor;
4) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialul neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.)

Documente specifice suplimentare măsurii 5:

1) pentru tehnica, utilajul agricol, sistemele antiîngheţ, instalaţiile antigrindină şi echipamentele de irigare – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi a invoice-urilor (facturi fiscale externe), inclusiv contractul privind achiziţionarea tehnicii, documentele de la Unitatea de implementare şi administrare al Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR;
2) copia certificatului de înmatriculare sau cel provizoriu al tehnicii agricole, copia certificatului de înmatriculare a maşinilor agricole pentru utilaj, echipamente sau maşini agricole;
3) actul de dare în exploatare a tehnicii agricole, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei şi coordonat cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică “Intehagro”;
4) copia ordinului de plată privind achitarea costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalaţiilor specificate în prezenta măsură.

Documente specifice suplimentare măsurii 6:

1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic, cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
3) pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia facturilor fiscale sau a declaraţiilor vamale de import, invoice-urilor (facturi fiscale externe);
4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
5) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului procurat.

Documente specifice suplimentare măsurii 7:

1) factura fiscală, de expediţie (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
2) copia certificatului de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
4) copia certificatului de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, după caz;
5) copia contractului de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704);
6) copia ordinului de plată privind achitarea costului animalelor procurate;
7) copia actului de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală.

Documente specifice suplimentare măsurii 8:

1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;
2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi invoice-urilor (facturi fiscale externe);
3) copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;
4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;
5) extrasul din registrul membrilor cooperativei, precum şi confirmarea participării fiecărui membru al cooperativei la efectuarea investiţiei (aporturi băneşti, facturi fiscale, de expediţie, declaraţii vamale de import şi invoice-uri, dispoziţii de plată etc.), după caz.