A A A

Domeniul 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare Măsura 1.1. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)

Domeniul 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare Măsura 1.1. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)

19. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii, calităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
20. Obiectivele specifice:
1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat;
2) extinderea suprafeţelor de teren protejat şi creşterea volumului de producţie a legumelor şi fructelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
21. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, achiziţionate pe parcursul anilor 2014-2015 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014.
22. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie 0,03 ha.
23. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri, a cărei grosime va constitui cel puţin 150 microni.
24. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere noi, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, conform facturilor, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import în proporţie de:
1) 60% – pentru grupuri de producători;
2) 50% – pentru restul producătorilor agricoli.
25. Suma maximală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol în cadrul acestei măsuri constituie 2 mil.lei, cu excepţia grupurilor de producători a căror sumă maximală nu va depăşi 4 mil.lei.
26. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
27. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
2) actul privind instalarea şi darea în exploatare a modulelor de sere (construcţia de sere, solarii sau tuneluri), utilajului, echipamentului şi materialului de acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
3) copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici şi devizului de cheltuieli folosite la construcţia modulelor de sere, solarii şi tuneluri;
4) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
5) procesul-verbal de executare a lucrărilor, actul de decontare a materialelor folosite la construcţia serelor, solariilor şi tunelurilor;
6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie, materialului neţesut de tip AGRYL;
7) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
28. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se va majora cu 10% din suma subvenţiei calculate.
29. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie nu este în drept să înstrăineze sau să transmită în folosinţă, sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data semnării contractului de acordare a spijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.