A A A

Domeniul 3. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan Măsura. Sprijinirea investiţiilor în infrastructura aferentă întreprinde

Domeniul 3. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan Măsura. Sprijinirea investiţiilor în infrastructura aferentă întreprinde

141. Obiectivul general constă în dezvoltarea infrastructurii aferente unităţii agricole, plasate în localităţile rurale sau în extravilanul localităţilor urbane, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.
142. Obiective specifice:
1) crearea condiţiilor optime în vederea sporirii cantităţii şi calităţii producţiei agricole;
2) sporirea accesului spre infrastructură, resurse naturale şi tehnice, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare conexe producerii agricole;
3) contribuţie pentru producerea producţiei cu valoare adăugată sporită pe întregul lanţ valoric.
143. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, conform punctului 141, aferentă unităţilor agricole, procurate începînd cu anul 2014 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014, pentru:
1) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru unităţile agricole;
2) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
3) reabilitarea drumurilor şi podurilor de acces la unităţile agricole;
4) construcţia şi reabilitarea bazinelor şi platformelor de colectare a dejecţiilor de la fermele zootehnice;
5) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare şi activitate piscicolă, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora.
144. Mărimea sprijinului constituie 50% din costul investiţiei realizate, dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar.
145. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, în condiţiile eligibile din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
1) schiţa de proiect pentru cazurile prevăzute la pct.143 subpct.1), 2), 3) şi 5);
2) copia de pe devizul de cheltuieli;
3) decizia consiliului local;
4) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
5) procesul-verbal de recepţie finală;
6) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;
7) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucrărilor.