A A A

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare

15. Obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
16. Obiectivele specifice sînt următoarele:
1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
17. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat beneficiarilor care au obţinut credite agricole, începînd cu anul 2010, şi se calculează ţinînd cont de mărimea sumei rambursabile în perioada 2011-2012, precum şi de termenul efectiv de utilizare a creditului calculat, de la data accesării, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2011.
19. Mărimea sprijinului acordat se calculează în funcţie de valoarea sumei rambursate a creditului şi de termenul de utilizare a acesteia, aplicînd formula:
S = d × P × n : t,
unde:
S – suma subvenţiei, în lei;
d – rata dobînzii conform contractului de creditare;
P – valoarea sumei rambursabile în anul de gestiune, conform contractului de credit, în lei;
n – termenul efectiv de utilizare a creditului, calculat în zile calendaristice, conform graficului de rambursare, parte integrantă a contractului de credit;
t – termenul sau durata contractului de creditare în zile calendaristice, calculat pentru contractele de pînă la un an de zile, sau 365 zile pentru contractele de credit mai mari de un an.
20. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit, iar pentru beneficiarii din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice, conform prevederilor stipulate în actele legislative şi normative în vigoare, nu va depăşi valoarea de 200 mii lei pentru unul şi acelaşi credit.
21. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
1) copia contractului de credit, inclusiv graficul de achitare;
2) copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;
3) copia ordinului de plată ce atestă achitarea creditului;
4) actele prevăzute la punctul 31 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice.