A A A

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare

Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare

15. Obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.

16. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;

2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;

3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

17. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.

18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2010, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:

1) seminţe şi material săditor;

2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;

3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;

4) furaje;

5) lubrifianţi şi carburanţi;

6) energie electrică utilizată la irigare;

7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;

8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;

9) peliculă şi alte materiale, pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solarii, tuneluri;

10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, conform necesităţilor de producţie;

11) pentru procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;

12) procurarea animalelor;

13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii post-recoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale.

19. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:

 

S = rm : r × d,

unde:

S – suma subvenţiei, în lei;

rm – rata medie a dobînzii, care constituie 14%;

r – rata dobînzii conform contractului de credit;

d – suma dobînzii în lei, efectiv achitată în perioada 1 septembrie 2012 – 31 octombrie 2013 pentru creditele accesate începînd cu anul 2010, pentru care este prezentată şi confirmarea achitării creditului aferent acesteia.

[Pct.19 modificat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

20. Se stabileşte că pentru creditele agricole a căror termen de rambursare începe după 1 septembrie 2012, dar pentru care s-a calculat şi achitat dobîndă pînă la această dată, suma subvenţiei se va calcula ţinînd cont de valoarea dobînzii achitate pînă la 1 septembrie 2012, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2012.

[Pct.20 modificat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

21. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în perioada respectivă şi nu va depăşi valoarea de 100 mii lei pentru un producător agricol, cu excepţia creditelor utilizate pentru dezvoltarea activităţilor legate de obţinerea producţiei agricole ecologice, pentru care mărimea maximă a subvenţiei nu va depăşi 200 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.

22. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:

1) copia de pe contractul de credit, inclusiv graficul de achitare;

2) copia de pe planul de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;

3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea creditului şi a dobînzilor în perioada de referinţă;

4) actele prevăzute la punctul 35 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice;

5) declaraţia pe propria răspundere privind utilizarea exclusivă a creditului în scopurile indicate la punctul 18 din prezentul Regulament.

23. Creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor.