A A A

MĂSURA 10. Stimularea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare

MĂSURA 10. Stimularea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare

Obiectivul general
Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora, prevenirea inundaţiilor şi subinundaţiilor terenurilor agricole. Obiective specifice

1. promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie, cartofului;
2. creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
3. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
4. asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
5. excluderea efectelor negative ale apelor freatice asupra productivităţii culturilor agricole;
6. evitarea proceselor de salinizare a solului.

 

Domeniul de acţiune

Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli în proporţie 50% din costul cheltuielilor suportate pentru utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie, precum şi staţiunilor tehnologice pentru irigare, la compensarea cheltuielilor energetice suportate la pomparea apei din canalele de desecare.Documentele solicitate suplimentar
În vederea obţinerii subvenţiilor pentru irigare, fiecare producător agricol prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:

1. copia contractului privind prestarea de către staţiunile tehnologice pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca către agenţii economici a serviciilor la pomparea apei, în cazul irigării prin sistemele de irigare centralizate;
2. raportul (actul de pompare a apei), aprobat de Direcţia agricultură şi alimentaţie raională şi reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei, privind irigarea terenurilor, cu specificarea culturilor agricole, a suprafeţei irigate şi a normei de udare a fiecărei culturi, a volumului şi a costului resurselor energetice utilizate, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
3. certificatul privind calitatea apei şi a solului, eliberat de un laborator acreditat, care denotă excluderea impactului asupra apelor freatice şi canalizării solului;
4. copiile de pe facturile fiscale şi dispoziţiile de plată privind achitarea serviciilor la pomparea apei pentru irigare sau, după caz, factura ce confirmă procurarea resurselor energetice (energia electrică, motorină, benzină).

În vederea obţinerii subvenţiilor pentru desecarea terenurilor, Agenţia „Apele Moldovei” prezintă Agenţiei următoarele documente:

1. actul de pompare a apei din canalele de desecare, semnat de persoanele responsabile şi coordonat cu Direcţia agricultură şi alimentaţie raională, cu specificarea denumirii sistemei de desecare, a volumului apei pompate din canalele de desecare, a volumului şi a costului resurselor energetice utilizate;
2. copiile facturilor de plată a resurselor energetice, prezentate de întreprinderile de gestionare a reţelelor electrice sau copiile de pe facturile fiscale pentru procurarea motorinei utilizate la pomparea apei la desecare;
3. registrul actelor de pompare a apei, cu indicarea denumirii staţiunii tehnologice pentru irigare, a contului bancar şi a mărimii subvenţiei.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.

 

Notă:

Controlul şi responsabilitatea asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate pentru achitarea resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru desecarea terenurilor sînt puse în sarcina Agenţiei „Apele Moldovei” pe lîngă Ministerul Mediului.