A A A

MĂSURA 10. Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare

MĂSURA 10. Subvenţionarea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare

Sprijinul financiar

Limitele mijloacelor bugetare privind achitarea energiei electrice şi/sau a combustibilului utilizate la pomparea apei la irigare în 2010 pentru staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” ale Agenţiei „Apele Moldovei” sînt stabilite de Ministerul Mediului şi nu pot depăşi limitele alocaţiilor bugetare preconizate în aceste scopuri.

În baza contractelor încheiate cu agenţii economici, staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca”, în comun cu direcţiile agricultură şi alimentaţie raionale, stabilesc limitele fiecărui agent economic cu care a încheiat contract de pompare a apei pentru irigarea culturilor agricole.Datele privind funcţionarea staţiunilor de pompare, aflate la balanţa agenţilor economici, se înscriu în registrul de lucru al staţiei de pompare ale cărui pagini se numerotează, se cos şi căruia i se confirmă veridicitatea prin aplicarea ştampilei primăriei şi staţiunii tehnologice de stat pentru irigare sau Direcţiei nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” şi a semnăturilor persoanelor de răspundere ale acestora.

În caz de necesitate, Ministerul Mediului are dreptul de a redistribui limitele mijloacelor bugetare alocate şi neutilizate de staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca”.

Agenţii economici şi persoanele fizice care au încheiat contracte privind pomparea apei pentru irigarea culturilor agricole:

a) întocmesc documentele primare şi ţin evidenţa contabilă în corespundere cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu standardul naţional de contabilitate şi cu legislaţia fiscală;

b) asigură starea tehnică satisfăcătoare a sistemelor de irigare şi a rezervoarelor artificiale, precum şi existenţa documentaţiei tehnice de rigoare.

Controlul asupra veridicităţii materialelor prezentate de către staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” privind cheltuielile ce ţin de plata energiei electrice şi a resurselor energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare se efectuează de către Ministerul Mediului (Agenţia „Apele Moldovei”).

În baza conturilor prezentate de reţelele electrice, staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” întocmesc, lunar, cu fiecare agent economic, actele de pompare a apei, în care se indică volumul de apă pompat şi de energie electrică şi/sau de combustibil (inclusiv TVA) consumat la pomparea apei, valoarea acesteia. Actele de pompare a apei la mica irigare, în care se indică volumul de apă pompată şi cheltuielile pentru energia electrică şi/sau combustibil fără TVA, sînt semnate de către fiecare agent economic, suplimentar, la primărie. Un exemplar al actelor se remite agentului economic.

Staţiunile tehnologice de stat pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic „Costeşti-Stînca” prezintă Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură un exemplar al actului de pompare a apei pe fiecare beneficiar separat, cu indicarea codului fiscal şi a rechizitelor bancare.

În baza actelor prezentate, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură perfectează, în limitele alocaţiilor aprobate, documentele de plată a energiei electrice şi a combustibilului utilizat şi le prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, nu mai tîrziu de data de 10 a lunii următoare lunii de raportare.