A A A

Măsura 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

Măsura 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

30. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi dotarea plantaţiilor multianuale cu sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
31. Obiective specifice:
1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;
6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
7) asigurarea finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art.323 alin.(3) lit.b) şi alin.(12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
32. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru:
1) înfiinţarea, începînd cu toamna anului 2014, conform actului de înfiinţare a plantaţiei multianuale, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova şi nesubvenţionate în anul 2014, după cum urmează:
a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie);
b) plantaţiilor viticole;
c) plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi de căpşun;
d) plantaţiilor de culturi aromatice;
2) defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2014, în condiţiile casării şi defrişării plantaţiilor:
a) pomicole în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
b) viticole în conformitate cu Legea viei şi vinului nr.57 din 10 martie 2006 şi Ordinul ministrului finanţelor nr.21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
3) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, achiziţionate începînd cu anul 2014, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014.
33. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha. Suprafaţa maximă eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 25 ha cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii indicate la punctul 34 din prezentul Regulament, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol.
34. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă plantată, după cum urmează:
1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
- de la 700 pînă la 1249 bucăţi – 7 mii lei/ha;
- de la 1250 pînă la 1849 bucăţi – 15 mii lei/ha;
- de la 1850 pînă la 2449 bucăţi – 30 mii lei/ha;
- de la 2450 bucăţi şi mai mult, fără sistem de suport instalat – 50 mii lei/ha;
- 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi cronaţi, inclusiv de tip “knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29), conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale şi sistem de suport instalat – 80 mii lei/ha;
b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, corn, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
- de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 15 mii lei/ha;
- 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei/ha;
c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
- livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 17 mii de lei/ha;
d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;
e) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun – 50 mii de lei/ha;
f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, aronia şi mure – 40 mii lei per hectar;
2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
a) soiuri de struguri pentru masă – 25 mii lei per hectar;
b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar;
c) plantaţii altoi şi portaltoi, categoria biologică “bază” în cadrul pepenierilor viticole şi pomicole înregistrate conform Legii despre seminţe nr.68 din 5 aprilie 2013 – 50 mii/ha.
3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
b) levănţică, isop, jaleş – 3,0 mii lei per hectar;
4) pentru echipament antiîngheţ, dat în exploatare – 50 mii lei/ha;
5) pentru echipament antigrindină, dat în exploatare – 80 mii lei/ha;
6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole – 5 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 ha per beneficiar cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii.
35. În cazul plantaţiilor înfiinţate cu material săditor autohton, furnizorii trebuie să fie înregistraţi în Registru al agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr.68 din 5 aprilie 2013.
36. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
1) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei/ha;
2) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei/ha.
37. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate:
1) destinate obţinerii producţiei ecologice pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun – 5 mii lei per hectar;
2) în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) – 2 mii lei per hectar.
38. Mijloacele financiare alocate pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile articolului 323 alineatul (3) litera b) şi alineatul (12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, vor fi transferate de către Agenţie, la prezentarea de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a următoarelor documente:
1) scrisoarea de solicitare a mijloacelor financiare;
2) copia de pe ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare cu privire la aprobarea contribuţiilor producătorilor de produse vitivinicole în Fondul Viei şi Vinului pentru anul 2014;
3) copia de pe extrasul din Registrul încasărilor fondurilor speciale, eliberat de Trezoreria teritorială Chişinău;
4) copia de pe certificatul privind datele de identificare bancare.
39. Documentele menţionate la punctul 38 se depun la oficiul teritorial Chişinău al Agenţiei, în termenul specificat la punctul 18 din prezentul Regulament.
40. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei;
2) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
3) actul de dare în exploatare în cazul sistemelor antiîngheţ, instalaţiilor antigrindină, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei. Modelul actului dării în exploatare pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
4) copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;
5) copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente a instalaţiilor, pentru sistemul antiîngheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;
6) copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor, eliberat de producător;
7) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, precum şi copia de pe permisul de carantină, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
8) copia de pe facturile pentru componentele instalaţiei antigrindină/antiîngheţ, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
9) copia de pe actul de defrişare a plantaţiei pomicole şi copia de pe Hotărîrea Guvernului cu privire la casarea plantaţiilor perene, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul;
10) copia de pe actul de defrişare, casare şi declaraţia de defrişare a plantaţiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
11) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau parţială (dar nu mai puţin de 50% din cost) pentru materialul săditor procurat, iar pentru sistemele antigrindină si antiîngheţ copia de pe ordinul de plata care confirmă achitarea integrală a acestora.
41. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
1) copia de pe fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
2) copia de pe raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
3) copia de pe autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 “Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică”;
4) copia de pe raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
5) copia de pe planul terenului supus conversiunii (cu indicarea numerelor cadastrale), aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
42. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină.
43. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
44. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, nu este în drept să înstrăineze, să caseze sau să defrişeze, să transmită în folosinţă sub orice formă, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, iar pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină nu se permite înstrăinarea acestora sau să transmită în folosinţă sub orice formă în decurs de 5 ani de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.