A A A

Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Măsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

53. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
54. Obiective specifice:
1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;
3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;
4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
5) ameliorarea şeptelului de animale, precum şi crearea condiţiilor optime pentru bunăstarea animalelor;
6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atît pe piaţa internă, cît şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
7) asigurarea standardelor de igienă şi inofensivitate a produselor de origine animală;
8) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural;
10) îmbunătăţirea serviciilor prestate de către medicii veterinari de liberă practică.
55. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
56. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine si caprine, aparatajului, instrumentarului, ustensiilor şi altor materiale conexe necesare pentru activitatea medicilor veterinari de liberă practică, care activează în conformitate cu Legea nr.221 din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
57. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import, după cum urmează:
1) pentru fermele zootehnice de bovine, ovine şi caprine – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 2,5 mil.lei per beneficiar;
2) pentru fermele zootehnice de creştere a prepeliţelor – 40% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1 mil.lei per beneficiar;
3) pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
4) pentru aparatajul, instrumentarul, ustensile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică – 50% din costul utilajului, dar nu mai mult de 20000 lei per beneficiar.
58. În cadrul prezentei măsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament, materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate în anul 2013 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2014, iar pentru utilajul, necesar pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, procurat începînd cu 1 noiembrie 2014.
59. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, inclusiv utilajul pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, eligibile în cadrul prezentei măsuri, este prevăzută în anexa nr.4 la prezentul Regulament.
60. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
2) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic, copia de pe certificatul de conformitate în cazul echipamentului şi utilajului importat;
3) copia de pe facturile, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat, inclusiv a materialelor de construcţii;
4) actul de instalare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, de modelul-tip aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
5) copia de pe actul de recepţie a lucrărilor, însoţit de avizul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine/ovine/caprine;
6) copia de pe procesul-verbal de executare finală a lucrărilor;
7) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
8) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului, materialelor de construcţie, proiectului tehnic;
9) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului;
1) pentru cazurile prevăzute la punctul 57 subpunctul 4) din prezentul Regulament vor fi solicitate următoarele documente:
a) cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
b) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate;
c) copia de pe buletinul de identitate;
d) licenţa de activitate a medicului veterinar de liberă practică;
e) contractul cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
f) copia de pe facturile, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat;
g) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului.
61. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
62. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctul 57 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.