A A A

Măsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Măsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

73. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
74. Obiective specifice:
1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
2) modernizarea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole de origine vegetală şi animală;
3) sporirea calităţii produselor la standardele internaţionale;
4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
75. Obiectivul operaţional constă în creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare, uscare, congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară şi finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, prelucrare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi finită a cerealelor şi produselor oleaginoase, în casele de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, precum şi în certificarea mierii de albine.
Submăsura 1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor.
76. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, precum şi caselor de ambalare.
77. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) 50%, din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale:
a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
b) case de ambalare;
2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv în unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 2,5 mil.lei, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4 mil.lei.
Submăsura 1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
78. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
79. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile, realizate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale:
1) 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate pentru:
a) prelucrarea primara/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, dar nu mai mult de 2 mil.lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători pentru care plafonul maxim va fi de 4 mil.lei;
b) producerea frigului/căldurii la fermentarea mustului şi mustuielii din struguri în condiţii de temperatură controlată, instalate la întreprinderile de procesare a strugurilor de soiuri tehnice, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar;
2) 30% din valoarea zdrobitoarelor/desceorchinătoarelor (din metal inoxidabil), pompelor pentru vehicularea mustuielii (cu melc), preselor pneumatice (din metal inoxidabil); instalate la întreprinderile pentru procesarea strugurilor de soiuri tehnici, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar;
3) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1 litera a), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar.
Submăsura 1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui si soia.
80. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile agricole de prelucrare primară/finită, procesare, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, floarea-soarelui şi soia.
81. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, precum şi în extravilanul oraşelor/oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, floarea-soarelui şi soia, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei per beneficiar;
2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil.lei per beneficiar.
Submăsura 1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.
82. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începînd cu anul 2013 şi date în exploatare după 1 noiembrie 2014, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui.
83. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale pentru:
a) prelucrarea primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii;
b) echipament/utilaj pentru analiza mierii de albine;
c) prelucrarea primară/finită, ambalarea, procesarea şi păstrarea laptelui.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 1,5 mil.lei, cu excepţia grupurilor de producători pentru care limita plafonului va constitui 3 mil.lei;
2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil.lei per beneficiar.
84. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic, copia de pe certificatul de conformitate pentru echipamentul tehnologic şi utilajul nou procurat;
2) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;
3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a echipamentului şi utilajului nou procurat;
5) actul de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare), vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
6) copia de pe actul de recepţie finală a lucrărilor, procesul-verbal de executare a lucrărilor, precum şi avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;
7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;
8) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a întreprinderii;
9) copia de pe proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde sînt instalate utilajele, echipamentele tehnologice procurate;
10) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
85. Pentru tinerii fermieri, grupurile de producători, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din suma subvenţiei calculate.
86. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 76-83 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani, obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.