A A A

Măsura 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

Măsura 1.7. Facilitarea accesului la pieţele de capital şi factorii de producţie pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

Submăsura 1.7.1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.
87. Obiectivul general al măsurii constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
88. Obiective specifice:
1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către producătorii agricoli;
2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
89. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
90. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2012, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
1) seminţe şi material săditor;
2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
4) furaje;
5) lubrifianţi şi carburanţi;
6) energie electrică utilizată la irigare;
7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
9) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
12) procurarea animalelor;
13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale, inclusiv pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate atît în localităţi rurale, cît şi în extravilanul oraşelor, oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, inclusiv oraşele, satele şi comunele din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi.
91. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:

S = D × K × (Rm/Rd)

în care:
S – suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decît valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut începînd cu 1 noiembrie 2014;
D – valoarea dobînzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
Rm – rata medie a dobînzii, care constituie 14%;
Rd – rata dobînzii conform contractului de creditare/împrumut;
K – coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 90 la suma creditului accesat.
92. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
1) copia de pe contractul de credit;
2) certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma dobînzii achitată începînd cu 1 noiembrie 2014, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobînzii, începînd cu 1 noiembrie 2014.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.
93. Prin derogare de la prevederile punctelor 90-92 ale prezentului Regulament, sînt eligibile pentru procedura de subvenţionare împrumuturile accesate de către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut în perioada 1 ianuarie 2014 – 5 octombrie 2015 conform dobînzilor achitate în perioada 1 noiembrie 2014 – 5 octombrie 2015, pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate la punctul 90 al prezentului Regulament.
94. Asociaţiile de economii şi împrumut vor putea depune pînă la 5 octombrie 2015 o singură solicitare de acordare a sprijinului financiar prin intermediul Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut “Uniunea Centrală” şi Asociaţiei Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – asociaţii centrale) respectiv, din care fac parte.
95. Solicitările de sprijin financiar pentru fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut vor fi înscrise în formularul Listei beneficiarilor, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Asociaţiile de economii şi împrumut care nu sînt membri ai asociaţiei centrale, sînt în drept să beneficieze de subvenţii în condiţii generale stabilite, depunînd solicitarea la una din cele două asociaţii centrale, după alegere.
96. Fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi Împrumut cumulativ nu poate beneficia de sprijin financiar mai mare de 20.000 lei.
97. Formularele cu solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse în termenele stabilite la oficiile asociaţiilor centrale vor fi totalizate şi reflectate într-un Act centralizator modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
98. Solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse la asociaţiile centrale vor fi cusute într-un dosar care va conţine:
1) cererea de finanţare, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
2) certificatul bancar cu rechizitele asociaţiei centrale;
3) copia de pe certificatul de înregistrare a asociaţiei centrale;
4) declaraţia pe propria răspundere a asociaţiei centrale despre utilizarea împrumuturilor conform punctului 90 al prezentului Regulament, acordate de către asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
5) actul centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
6) lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
99. Dosarul de subvenţionare va fi depus de către asociaţiile centrale pînă la 15 octombrie 2015 la sediul central al Agenţiei în cadrul Direcţiei administrare şi control, actul centralizator şi lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut vor fi prezentate şi în format electronic (în excel).
100. Direcţia autorizare plăţi va efectua calculul în baza listelor beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut şi actului centralizator, conform punctului 91 al prezentului Regulament.
101. Agenţia va efectua transferul sprijinului financiar solicitat la conturile asociaţiilor centrale conform actului centralizator prezentat, care ulterior vor redistribui suma sprijinului financiar asociaţiilor de economii şi împrumut.
102. Asociaţiile de economii şi împrumut vor redistribui suma sprijinului financiar membrilor săi în baza Listelor beneficiarilor de împrumut şi vor întocmi raportul privind repartizarea sprijinului financiar, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va fi prezentat asociaţiilor centrale pînă la 10 decembrie 2015.
103. Asociaţiile centrale, pînă la 20 decembrie 2015, vor informa printr-un raport totalizator Agenţia despre faptul achitării integrale a sumei sprijinului financiar acordat, cu anexarea rapoartelor privind repartizarea sprijinului financiar.
104. Responsabili de corectitudinea întocmirii listelor beneficiarilor de împrumuturi şi actului centralizator, precum şi utilizarea conform destinaţiilor a împrumuturilor acordate, specificate la punctul 90 al prezentului Regulament vor fi asociaţiile centrale.
105. Mijloacele financiare nedistribuite către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut vor fi rambursate în contul Agenţiei.
106. Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2015.

Submăsura 1.7.2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
107. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2015, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2015, primele de asigurare (anexa nr.3 la prezenta hotărîre).
108. Cuantumul maxim al subvenţiei se stabileşte ţinînd cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi nu va depăşi plafonul de 300 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.