A A A

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare

Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare

98. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii post-recoltare şi procesare.
99. Obiective specifice:
1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor post-recoltare;
2) modernizarea proceselor şi tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole de origine vegetală şi animală;
3) sporirea calităţii produselor la standardele internaţionale;
4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
100. Obiectivul operaţional constă în creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare, uscare, congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară şi finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, prelucrare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi finită a cerealelor şi produselor oleaginoase, în casele de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, precum şi în certificarea mierii de albine.
1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor.
101. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începând cu anul 2014 şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, precum şi caselor de ambalare.
102. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) 50%, din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în localităţile rurale:
a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
b) case de ambalare;
2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decât cele menţionate la subpunct 1), inclusiv în unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul municipiului Chişinău şi Bălţi, dar nu mai mult de 1,5 mii lei per beneficiar.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar constituie 3 mii lei, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mii lei.
103. Pentru a beneficia de subvenţii în condiţiile pct.102 al prezentului Regulament, solicitanţii trebuie să facă dovada deţinerii bazei materiale de producţie, inclusiv suprafeţe de teren deţinute, care ar asigura cel puţin 40% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare, cu producţie proprie, iar pentru grupurile de producători, drept confirmare va servi baza de producţie, inclusiv de terenuri, deţinute în total de membrii grupului de producători.
104. Sarcina demonstrării deţinerii de bază materială de producţie, este pusă pe seama solicitantului - documente ce confirmă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani (inclusiv a membrilor, în cazul grupurilor de producători), confirmări de la primării, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (seminţe, îngrăşăminte, material săditor, utilaj agricol), dovada contractării unor credite cu destinaţie agricolă, rapoarte statistice, contracte de arendă a terenurilor agricole etc.), care vor fi incluse, în mod obligatoriu în planul de afaceri, începând cu anul 2017, confirmarea deţinerii bazei materiale de producţie vor fi rapoartele statistice.
105. Pentru producătorii agricoli care nu se încadrează în prevederile punctului 103, suma subvenţiei va constitui 50% din cota procentuală a subvenţiei calculată conform punctului 102.
1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
106. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începând cu anul 2014 şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor.
107. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) pentru investiţiile realizate în localităţile rurale - 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, dar nu mai mult de 2 mil lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători pentru care plafonul maxim va fi de 4,5 mil lei;
2) pentru alte localităţi eligibile, altele decât cele menţionate la subpunctul 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşe, sate şi comune) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi - 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor instalate pentru domeniile menţionate în subpunctul precedent, dar nu mai mult de 1,5 mil lei per beneficiar.
1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia.
108. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începând cu anul 2014 şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile agricole de prelucrare primară/finită, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia.
109. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile:
1) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia, dar nu mai mult de 1,5 mil lei per beneficiar;
2) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor amplasate în orice localitate eligibilă, altele decât cele menţionate la subpunct 1), inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil lei per beneficiar.
1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine.
110. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, începând cu anul 2014 şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie 2015, conform anexei nr. 5 la prezentul Regulament, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, doar la prezentarea dovezii - 100% materie primă autohtonă, precum şi analizei mierii de albine.
111. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, din valoarea investiţiei eligibile, după cum urmează:
1) 50% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, procesare şi păstrare a laptelui, amplasate în localităţile rurale, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per beneficiar;
2) 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate analizei mierii de albine, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar;
3) 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii, amplasate în localităţile rurale dar nu mai mult de 1 mil lei per beneficiar;
4) 20% din valoarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor menţionate în subpunct 1) - 3), amplasate în orice localitate, altele decât cele rurale, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul mun. Chişinău şi mun. Bălţi, dar nu mai mult de 1 mil. lei per beneficiar.
112. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;
2) copia de pe facturi fiscale, facturi de expediţie, facturi, iar în cazul importului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului şi declarațiilor complimentare;
3) copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului şi echipamentului nou procurat;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a echipamentului şi utilajului nou procurat;
5) actul de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
6) copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, şi avizul expertizei ecologice de stat, în cazul construcţiilor noi, inclusiv în cazul camerelor frigorifice noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;
7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii;
8) copia de pe autorizaţia de funcţionare a întreprinderii, eliberată de autorităţile publice locale;
9) copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;
10) copia de pe actul de achiziţii/documente de evidenţă contabilă şi facturile fiscale privind procurarea materiei prime autohtone;
11) prezentarea certificatelor HACCP/ISO/GMP/GtobalGap/contract cu companii specializate în certificare, după caz.
113. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la pct. 102-111 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani, obiectul subvenţionării de la data autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.