A A A

Măsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

Măsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

128. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
129. Obiective specifice:
1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie;
2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
130. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea apei pentru irigare, în perioada 1 noiembrie 2014 – 31 octombrie 2015, după cum urmează:
1) 1,2 lei pentru fiecare 1 m3 de apă utilizată efectiv la irigare prin sistemele de irigare centralizate, conform actului de pompare a apei aprobat de Întreprinderea de Stat “Staţiunea Tehnologică pentru Irigare”;
2) 1,2 lei pentru fiecare 1 m3 de apă utilizată efectiv la irigare prin sistemele de irigare, altele decît cele stipulate la pct.1, conform dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA08).
Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500 mii lei.
131. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru măsura dată, în condiţiile punctului 130 din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
1) copia contractului de prestare a serviciilor la pomparea apei de către Staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
2) copia autorizaţiei pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
3) copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafaţă, după caz, darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA08), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial;
4) copia actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare.
132. Responsabili de corectitudinea stabilirii limitelor de consum a apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia “Apele Moldovei”.