A A A

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till

Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till

133. Obiectivul general constă în asigurarea managementul durabil al terenurilor agricole, prin protejarea şi ameliorarea fertilităţii solului şi creşterea productivităţii şi competitivităţii culturilor agricole.
134. Obiective specifice:
1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
2) protejarea suprafeţei solului de eroziune şi îmbunătăţirea fertilităţii lui;
3) reducerea numărului de operaţiuni tehnologie mecanizate;
4) consumuri energetice şi costuri mai reduse pentru lucrarea solului;
5) acumularea unor cantităţi mai mari de materie organică în stratul superficial al solului;
6) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare şi sporirea veniturilor producătorilor agricoli.
135. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea utilajului agricol nou de tip No-Till şi Mini-Till.
136. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost per unitate, dar nu mai mult de 400000 lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou, anul producerii începînd cu 2013, pentru:
1) cultivatoare combinate, grape multifuncţionale, care la o trecere, efectuează concomitent cel puţin 3 operaţiuni tehnologice mecanizate;
2) semănători combinate (No-Till, Mini-Tiil) care îndeplinesc, la o trecere, cel puţin 3 operaţii, precum ar fi discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
3) combinatoare cu subsolare (cizel), scarificator.
137. Sub incidenţa prezentei măsuri cade utilajul agricol nou de tip No-Till şi Mini-Till, anul producerii începînd cu 2013:
1) procurate în rate, prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
2) procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 “Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice;
3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
138. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 137 din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a utilajului agricol nou de tip No-Till şi Mini-Till, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015;
2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
139. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
2) copia de pe certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;
3) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea utilajului, încheiate cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, cu Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR şi copia de pe contractul de leasing;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului utilajului agricol eligibil în cadrul prezentei măsuri.
140. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 135-137 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani din momentul autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.