A A A

Măsura 3.Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole

Măsura 3.Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole

 

23. Obiectivul general al măsurii este sporirea productivităţii şi competitivităţii sectoarelor de producere a fructelor, pomuşoarelor şi strugurilor prin implementarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale.

24. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşun prin extinderea suprafeţelor noi;

2) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;

3) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;

4) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;

5) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;

6) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

25. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşun, cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2011, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2011, cereri de obţinere a subvenţiei.

26. În 2012 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.

27. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:

1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:

a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:

- de la 700 pînă la 1200 de bucăţi – 10 mii lei per hectar;

- de la 1250 pînă la 1800 de bucăţi – 15 mii lei per hectar;

- de la 1850 pînă la 2400 de bucăţi – 30 mii lei per hectar;

- de la 2450 pînă la 3000 de bucăţi, cu sistem de suport instalat – 50 mii lei per hectar;

- 3100 de bucăţi şi mai mult, cu pomi de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), conform schemelor de plantare aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar;

b)    pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:

- de la 400 pînă la 1000 de bucăţi – 10 mii lei per hectar;

- 1001 bucăţi şi mai mult – 20 mii lei per hectar;

c)    pentru înfiinţarea plantaţiilor de nuc altoit, migdal şi alun – 10 mii de lei per hectar;

d)    pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure şi căpşun – 50 mii de lei per hectar;

2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:

a) soiuri de struguri pentru masă – 30 mii lei per hectar;

b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar;

c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază” – 50 mii lei per hectar.

28. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:

1) compacte, care sînt înfiinţate de către un grup de producători (cel puţin 2), destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru procesare şi export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante – 5,0 mii lei per hectar;

2) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei per hectar;

3) cu material săditor de categorie biologică „certificat” –  2,5 mii lei per hectar;

4) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei per hectar.

29. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun cu material săditor de categoria biologică înaltă „certificat”  şi starea fitosanitară „Virus Free” (V.F.) sau „Virus Tested” (V.T.), precum şi a celor destinate obţinerii producţiei ecologice, mărimea sprijinului financiar se majorează cu 5 mii lei pentru fiecare hectar.

30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei;

2) copia paşaportului proiectului şi a planului general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;

3) copia certificatului de calitate a materialului săditor, eliberat de producător;

4) copia facturilor fiscale sau de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi copia declaraţiilor vamale de import, precum şi a permisului fitosanitar, eliberat de Inspectoratul de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;

5) copia contractului de societate civilă, activitate comună etc., în cazul solicitării subvenţiei în condiţiile punctului 28 subpunctul 1) al prezentului Regulament;

6) copia ordinului de plată privind achitarea totală sau, după caz, parţială a costului materialului săditor procurat.

31. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:

1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;

2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;

3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 149 din 10 februarie 2006 „Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 31-34, art. 199);

4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;

5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;

6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;

7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.

Solicitanţii de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor multianuale vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru plantaţiile pomicole şi viticole.

32. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun nu este în drept să le înstrăineze, să le caseze sau să le defrişeze, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a acestora. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.