A A A

Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

38. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).

39. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor pe teren protejat;

2) creşterea volumului de producţie a legumelor şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;

3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor pe teren protejat;

4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

40. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, achiziţionate pe parcursul anilor 2012-2013, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2012.

41. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,03 ha.

42. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri a cărui grosime va constitui cel puţin 150 microni o dată la 3 ani pentru una şi aceiaşi suprafaţă.

43. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, conform facturilor, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.) în proporţie de:

1) 60% – pentru grupuri de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cu condiţia ca ponderea fiecărui participant la proiect – membru al cooperativei să nu fie mai mare de 25% din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar;

2) 50% – pentru restul producătorilor agricoli, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar.

[Pct.43 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

44. Pentru suprafeţele de teren protejat, destinate obţinerii producţiei agricole ecologice, precum şi pentru suprafeţele de teren protejat, înfiinţate de tineri fermieri mărimea subvenţiei se va majora cu 10% din valoarea subvenţiei acordate în condiţii generale.

45. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

46. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL sînt următoarele:

1) copia de pe facturile, iar în cazul materialelor importate – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;

2) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

3) copia de pe schiţa sau proiectul de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor;

4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL;

5) actele prevăzute la punctul 35 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice;

6) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.

[Pct.46 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

47. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.