A A A

Măsura 4.Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

Măsura 4.Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

 

33. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).

34. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor pe teren protejat;

2) creşterea volumului de producţie a legumelor şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;

3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor pe teren protejat;

4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului nou de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.), achiziţionate pe parcursul anului 2011-2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011.

36. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,03 ha.

37. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru sere şi solarii a cărui grosime va constitui cel puţin 120 microni, pentru materialul care a fost dat în exploatare în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2011, şi cel puţin 150 microni, pentru cel dat în exploatare pe parcursul anului 2012.

38. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.), conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.) în proporţie de:

1) 50% – pentru grupuri de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49-50, art. 237), ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cu condiţia ca ponderea fiecărui participant la proiect – membru al cooperativei să nu fie mai mare de 25 % din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar;

2) 40% – pentru restul producătorilor agricoli.

39. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri se  aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

40. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru compensarea costului modulele de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.) sînt următoarele:

1) copia facturilor fiscale sau de expediţie, iar în cazul materialelor importate – copia invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import;

2) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

3) copia schiţei sau proiectului de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor;

4) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialul neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, Lutrasil etc.).

41. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.