A A A

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare

169. Obiectivul general constă în dezvoltarea capitalului uman, în scopul de a spori capacitatea sectorului agroalimentar pentru a tace ţaţă pieţei concurenţiale, alinierea treptată la standardele Uniunii Europene, precum şi pentru a urmări obiectivele economice, sociale şi de mediu în dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale.
170. Obiective specifice:
a) stimularea transferului de cunoştinţe către producătorii agricultorii din zonele rurale;
b) suport pentru agricultori în utilizarea măsurilor de subvenţionare şi pentru a facilita utilizarea eficientă a suportului financiar;
c) susţinerea producătorilor agricoli în vederea creşterii competitivităţii exploataţiilor tor, pentru adaptarea şi îmbunătăţirea producţiei acestora prin utilizarea sprijinului financiar disponibil;
d) suport agricultorilor pentru menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de media
171. Domeniul de acţiune. Mijloacele financiare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă se vor aloca pentru producătorii agricoli care beneficiază (administrator sau conducător al întreprinderii) de următoarele servicii:
1) elaborarea planului de afaceri pentru dosarele Agenţiei, inclusiv asistenţă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale ale Agenţiei, în vederea depunerii tuturor documentelor prevăzute de prezentul Regulament;
2) elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiţionale din proiectele externe ce activează în domeniul agricol;
3) instruiri în domeniile: managementului, marketingului, dreptului antreprenorial şi tehnologiile inovaţionale, precum şi bunele practici în domeniul agroalimentar cu condiţia coordonării programului cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
172. Mărimea sprijinului financiar va constitui 50% din valoarea serviciilor prestate, dar nu mai mult de 2 mii lei per beneficiar pe parcursul anului Nu se acceptă drept costuri serviciile de transport, diurna, cazarea şi hrana. Sprijinul financiar se va acorda producătorului agricol în cazul în care, cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6 depusă în condiţiile prezentului Regulament va fi evaluată pozitiv.
173. Sprijinul financiar, pentru unul şi acelaşi obiect al contractului, se acordă doar unuia dintre părţi.
174. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului
1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor, dintre prestator şi solicitantul de subvenţie;
2) copia de pe factura privind achitarea serviciilor;
3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea serviciilor prestatorului;
4) copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruiri, în cazul subpunct 3) pct. 171.