A A A

Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum echipamentului ce formează sisteme de irigare

Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum echipamentului ce formează sisteme de irigare

Tehnica_agricola

48. Obiectivul general este creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare.

49. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;

2) extinderea suprafeţelor irigate;

3) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;

4) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;

5) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;

6) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

50. Obiectivul operaţional constă în majorarea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaje agricole noi, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare noi.

51. Domeniul de acţiune. Subvenţia este acordată pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou, precum şi pentru sisteme de irigare noi.

52. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:

1) 50% din cost pentru sistemele de irigare;

2) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500000 lei per unitate şi nu mai mult de 750 000 lei per beneficiar, pentru:

a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 150 CP (cai-putere);

b) cultivatoare combinate, multifuncţionale care, la o trecere, efectuează cel puţin 4 operaţii concomitent, cu condiţia că adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;

c) semănători combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, cel puţin 3 operaţii, precum ar fi discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;

d) combinatoare cu subsolare (cizel);

e) maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului, altele decît cele prevăzute la punctul 29 subpunctul 4) al prezentului Regulament;

3) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200000 lei per beneficiar, pentru:

a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de pînă la 150 CP (cai-putere);

b) combine pentru recoltarea cerealelor, porumbului, mazării verzi, cu capacitatea motorului de pînă la 280 CP (cai-putere), precum şi combine pentru recoltarea sfeclei de zahăr, fructelor şi strugurilor;

c) maşini de presat resturi vegetale în rulouri sau baloturi;

d) maşini pentru fărîmiţatul crengilor sau resturilor vegetale (tocătoare);

e) maşini de plantat şi/sau de recoltat cartoful;

f) stropitori pentru protecţia plantelor şi maşini de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide;

g) maşini de plantat răsad şi butaşi;

h) cultivatoare pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;

i) maşini pentru efectuarea operaţiunilor de tăiere în uscat şi în verde în plantaţiile pomiviticole, altoitul viţei de vie, utilajul pentru îngrijirea pepinierei;

j) freze pentru vie şi livadă;

k) semănătoare de precizie;

l) platforme de recoltat în plantaţii multianuale.

53. Prin derogare de la prevederile punctului 51, sub incidenţa prezentei măsuri, cad inclusiv tehnica şi utilajul agricol nou, precum şi sistemele de irigare, prevăzute la punctul 52 al prezentului Regulament:

1) procurate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2009, la suma achitată în perioada noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014 sau, după caz, la suma avansului, achitată pînă la 1 noiembrie 2013, conform procesului-verbal de intenţii;

2) procurate în perioada 2011-2013 (inclusiv în rate), conform facturilor fiscale/invoce-lor, însă care nu au fost subvenţionate din motivul neachitării integrale a costului, sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu condiţia achitării tehnicii şi utilajului agricol, după caz, stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional pînă la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar;

3) procurate în perioada 2012-2014, în rate, cu anul producerii nu mai mic de 2012, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice”;

4) procurate cu anul producerii şi achiziţiei nu mai mic de 2012, în rate, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.

54. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 53 subpunctul 4) din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula:

a) reieşind din ratele leasingului achitate în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2014;

b) exceptînd plăţile aferente leasingului (dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.).

55. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) copia de pe facturile, declaraţiile vamale de import şi invoice-urile, inclusiv contractul privind achiziţionarea tehnicii, după caz, contractul de leasing, contractul cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, documentele de la Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR;

2) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii agricole, copia de pe paşaportul tehnicii agricole, inclusiv de luare la evidenţă în modul stabilit, pentru tehnica şi utilajul agricol care nu este supus înmatriculării obligatorii de stat;

3) actul de dare în exploatare, în cazul sistemelor de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui) a costului tehnicii şi utilajului agricol eligibil în cadrul prezentei măsuri şi/sau, după caz, achitarea integrală a ratelor de leasing, inclusiv a dobînzilor de leasing.

56. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 48-51 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data  semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.