A A A

Măsura 5.Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină

Măsura 5.Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină

 
42. Obiectivul general este creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare, inclusiv la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
43. Obiectivele specifice sînt următoarele:
1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
2) extinderea suprafeţelor irigate;
3) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;
4) prevenirea riscurilor de producţie;
5) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
6) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
7) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
8) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
44. Obiectivul operaţional constă în majorarea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de maşini şi utilaje agricole, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
45. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou.
În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de tehnică şi utilaj agricol nou se subînţeleg tractoarele agricole, combinele, alte maşini agricole, echipamentul şi instalaţiile ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, achiziţionate începînd cu anul 2011, cu anul fabricaţiei nu mai mic de 2010, şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011.
46. Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi tehnica şi utilajul specificate la punctul 45 din prezentul Regulament, cu anul fabricaţiei începînd cu 2009, procurate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR (Proiectul 2 KR), la suma achitată în anul 2011-2012;
47. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
1) 40%  din cost pentru sistemele de irigare;
2) 30% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500 000 lei per unitate, pentru:
a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 290 CP;
b) combinatoare care, la o trecere, efectuează cel puţin 5 operaţii concomitent, cu condiţia ca adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;
c) semănători combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
d) pluguri reversibile;
e) combinatoare cu subsolare (cizel);
f) cultivatoare combinate, multifuncţionale;
g) maşini de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide;
h) sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
3) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult decît 400 000 lei per unitate, pentru:
a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de pînă la 290 CP;
b) combine pentru recoltarea cerealelor;
c) secerătoare (heder) pentru recoltarea porumbului şi/sau a florii-soarelui;
d) combine pentru recoltarea porumbului;
e) combine şi complete de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr;
f) combine multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor;
g) combine pentru recoltarea mazării;
h) maşini de presat paiele în rulouri sau baloturi;
i) agregate pentru lucrarea solului, care îndeplinesc concomitent 3-4 operaţii la o adîncime de circa 20 cm;
j) maşini de plantat şi/sau de recoltat cartoful;
k) stropitori pentru protecţia plantelor, purtate, tractate şi autopropulsate;
l) maşini pentru curăţarea seminţelor, calibrarea şi tratarea lor;
m) maşini de plantat răsadul;
n) cultivatoare pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;
o) maşini pentru cîrnit;
p) maşini pentru curăţatul, altoitul viţei de vie, utilaj pentru îngrijirea pepinierei;
q) maşini pentru fărîmiţatul crengilor sau a resturilor vegetale;
r) freze pentru vie şi livadă;
s) cositoare, pluguri, tăvălugi;
t) semănătoare de precizie;
u) cultivatoare pentru lucrarea solului între rînduri;
v) cultivatoare pentru cultivarea totală;
w) grape cu discuri;
x) echipament ce formează sisteme de irigare prin picurare;
z) utilaj de precurăţare a viţei de vie;
aa) utilaj pentru legatul în verde a viţei de vie;
bb) echipament de desfrunzit;
cc) ventilator pentru eliminarea frunzelor.
În anul 2012 valoarea maximă a sprijinului financiar oferit în cadrul acestei măsuri pentru un singur beneficiar nu va depăşi 1 500 000 lei.
48. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
1) pentru tehnica, utilajul agricol, sistemele antiîngheţ, instalaţiile antigrindină şi echipamentele de irigare – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi a invoice-urilor (facturi fiscale externe), inclusiv contractul privind achiziţionarea tehnicii, documentele de la Unitatea de implementare şi administrare al Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR;
2) copia certificatului de înmatriculare sau cel provizoriu al tehnicii agricole, copia certificatului de înmatriculare a maşinilor agricole pentru utilaj, echipamente sau maşini agricole;
3) actul de dare în exploatare a tehnicii agricole, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei şi coordonat cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică “Intehagro”;
4) copia ordinului de plată privind achitarea costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalaţiilor specificate în prezenta măsură.
49. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 42-44 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.