A A A

Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

58. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.

59. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) înfiinţarea fermelor zootehnice;

2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;

3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;

4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;

5) ameliorarea şeptelului de animale;

6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;

7) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;

8) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

60. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.

61. Domeniul de acţiune. Subvenţia este acordată pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine.

62. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achiziţionat începînd cu anul 2012, iar pentru fermele zootehnice de bovine şi a materialelor de construcţie, inclusiv lucrări de proiectare, achiziţionate după 1 noiembrie 2012, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), după cum urmează:

1) pentru fermele zootehnice de bovine – 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;

2) pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar.

[Pct.62 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

63. Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie care sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri de sprijin se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

64. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea subvenţiei acordate în condiţii generale.

65. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei;

2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic;

3) pentru echipamentul şi utilajul procurat, inclusiv materiale de construcţii – copia facturilor sau a declaraţiilor vamale de import, invoice-urilor;

4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

5) actul recepţiei lucrărilor, înregistrat în modul stabilit, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine;

6) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;

7) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului procurat, după caz, a materialelor de construcţii, proiectului tehnic;

8) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.

[Pct.65 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

66. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului specificat la punctele 58-61 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.