A A A

Măsura 6.Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Măsura 6.Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

 

Măsura 6. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

50. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.

51. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) înfiinţarea fermelor zootehnice;

2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;

3) modernizarea procesului tehnologic;

4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;

5) ameliorarea şeptelului de animale;

6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;

7) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;

8) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

52. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor specializate în creşterea animalelor.

53. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan.

54. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, conform facturilor fiscale/de expediţie, după caz invoice-urilor (facturi fiscale externe) şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), a cărui listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achiziţionat pe parcursul anilor 2011-2012 şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2011, după cum urmează:

1) 50% din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de bovine;

2) 30% din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de alte specii de animale.

55. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic, cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;

3) pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia facturilor fiscale sau a declaraţiilor vamale de import, invoice-urilor (facturi fiscale externe);

4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

5) copia ordinului de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului procurat.

56. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului specificat la punctul 53 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.