A A A

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

67. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.

68. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) ameliorarea şeptelului de animale;

2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;

3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;

4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

69. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.

70. Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat “Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, aprobat de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

71. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate, începînd cu 1 ianuarie 2012, cu condiţia că acestea nu au fost subvenţionate din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2012.

72. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, dar nu mai mult decît valoarea investiţiei, conform facturilor, după caz, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, cheltuielilor vamale etc.) după cum urmează:

1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei per kg;

2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni – 60 lei per kg;

3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 25 lei per kg;

4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei per kg;

5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;

6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;

7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei per kg;

8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per unitate;

9) forme parentale de pui cu vîrsta de o zi (rase grele, mixte, uşoare) – 20 lei per unitate.

[Pct.72 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

73. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:

1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;

2) 5 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;

3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;

4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;

5) 10 mătci de albine la stupine;

6) 100 forme parentale de pui cu vîrsta de o zi.

Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.

74. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctul 69 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării timp de:

1) 4 ani – pentru vaci, junci;

2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;

3) 1 an – pentru vieri, iepuri;

4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.

75. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în modul stabilit.

76. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea subvenţiei sînt următoarele:

1) copia de pe facturile (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate);

2) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;

3) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;

4) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;

5) copia de pe contractul de asigurare a animalelor, cu excepţia subvenţiilor pentru familiile de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;

6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea costului animalelor procurate;

7) copia de pe actul de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.