A A A

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic

Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic

 

57. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.

58. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) ameliorarea şeptelului de animale;

2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;

3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;

4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

59. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.

60. Mijloacele financiare prevăzute pentru menţinerea fondului genetic se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli al Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, aprobat de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.

61. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate. Informaţia referitoare la acestea, înscrisă în Registrul animalelor (identificare, mişcare etc.), trebuie să dateze începînd cu 1 noiembrie 2011.

62. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, după cum urmează:

1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei per kg;

2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni – 40 lei per kg;

3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 25 lei per kg;

4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei per kg;

5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 25 lei per kg;

6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 15 lei per kg;

7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei per kg;

8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei per unitate.

63. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:

1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;

2) 10 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;

3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;

4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;

5) 5 mătci de albine la stupine.

Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.

64. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctul 61 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de:

1) 4 ani – pentru vaci, junci;

2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;

3) 1 an – pentru vieri, iepuri;

4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.

65. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în modul stabilit.

66. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) factura fiscală, de expediţie (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;

2) copia certificatului de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;

3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;

4) copia certificatului de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, după caz;

5) copia contractului de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704);

6) copia ordinului de plată privind achitarea costului animalelor procurate;

7) copia actului de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală.