A A A

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

 

67. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.

68. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;

2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;

3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;

4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

69. Obiectivul operaţional este creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, a cărnii, inclusiv a peştelui, laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.

70. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, achiziţionate începînd cu anul 2011, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.

71. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, în proporţie de 30% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor procurate (conform actelor confirmative prevăzute la punctele 38 şi 54 din prezentul Regulament) şi instalate la întreprinderile specificate la punctul 70 din prezentul Regulament, iar pentru grupurile de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii privind cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49-50, art. 237), ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, cuantumul sprijinului financiar va constitui 50% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor procurate şi instalate, cu condiţia ca fiecărui participant la proiect, membru al cooperativei, să-i revină nu mai mult de 25% din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar.

72. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;

2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia facturilor fiscale, de expediţie, a declaraţiilor vamale de import şi invoice-urilor (facturi fiscale externe);

3) copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;

4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

5) extrasul din registrul membrilor cooperativei, precum şi confirmarea participării fiecărui membru al cooperativei la efectuarea investiţiei (aporturi băneşti, facturi fiscale, de expediţie, declaraţii vamale de import şi invoice-uri, dispoziţii de plată etc.), după caz.

73. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la punctul 70 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.