A A A

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

77. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.

78. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;

2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;

3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;

4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

79. Obiectivul operaţional este creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară a cerealelor şi produselor oleaginoase, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.

[Pct.79 în redacţia Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

80. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, achiziţionate pe parcursul anilor 2011-2013 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2012, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară a cerealelor şi produselor oleaginoase, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.

81. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), în proporţie de:

1) 50% din costul echipamentelor şi al utilajelor pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor amplasate în localităţi rurale, inclusiv case de ambalare, dar nu mai mult de 2,5 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;

2) 30% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară a cerealelor şi produselor oleaginoase, amplasate în localităţi rurale, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei;

3) 20% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile menţionate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct, amplasate în orice localitate, altele decît localităţile rurale, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei.

82. Pentru grupurile de producători cu forma juridică de organizare cooperative de întreprinzător, constituite conform prevederilor Legii nr.73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător, ai căror membri sînt producători agricoli, în sensul prezentului Regulament, valoarea subvenţiei se majorează cu 10%, cu condiţia ca fiecărui participant la proiect, membru al cooperativei, să-i revină nu mai mult de 25% din costul total al investiţiei pentru care se solicită sprijin financiar.

821. Pentru grupurile de producători menţionate la punctul 82, plafoanele stabilite la punctul 81 subpunctele 1), 2) şi 3) din prezentul Regulament, nu se aplică.

[Pct.821 introdus prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

83. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea subvenţiei acordate în condiţii generale.

84. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;

2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia facturilor, a declaraţiilor vamale de import şi invoice-lor;

3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;

4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

5) extrasul din registrul membrilor cooperativei, precum şi confirmarea participării fiecărui membru al cooperativei la efectuarea investiţiei (aporturi băneşti, facturi, declaraţii vamale de import şi invoice-uri, dispoziţii de plată etc.), după caz;

6) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.

[Pct.84 completat prin Hot.Guv. nr.310 din 27.05.2013, în vigoare 31.05.2013]

 

85. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la punctele 77-80 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.