A A A

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Postrecoltare

 

76. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.

77. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;

2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;

3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;

4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

78. Obiectivul operaţional este creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.

79. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, procurate începînd cu anul 2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară/procesare, condiţionare, depozitare şi ambalare a cerealelor şi oleaginoaselor, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.

80. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor  vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), în proporţie de:

1) 50% din costul echipamentelor şi al utilajelor pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate în localităţile rurale, inclusiv în extravilanul oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, dar nu mai mult de 4,5 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;

2) 40% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, inclusiv cartofilor, cerealelor şi oleaginoaselor – floarea soarelui şi soia, amplasate în orice localitate eligibilă, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;

3) 30% din costul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor pentru întreprinderile de prelucrare primară, ambalare, refigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, amplasate în localităţi rurale, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;

4) 20% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile menţionate la subpunctele 1) – 3), amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei.

81. Pentru grupurile de producători, inclusiv beneficiari de granturi în cadrul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova”, implementat in baza Acordului de Finanţare dintre Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Guvernul Republicii Moldova, valoarea subvenţiei se calculează, în condiţiile punctului 80, de la valoarea contribuţiei solicitantului.

82. Pentru grupurile de producători menţionate la punctul 81, plafoanele stabilite la punctul 80 subpunctul 1), nu se aplică.

83. Pentru grupurile de producători, precum şi tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea investiţiei eligibile.

84. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:

1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;

2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia de pe facturi, de pe declaraţiile vamale de import şi de pe invoice-uri;

3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;

4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei;

5) actul de recepţie finală a lucrărilor, precum şi de expertiză ecologică de stat, în cazul construcţiilor noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;

6) actele de consitutire, în cazul grupurilor de producători;

7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.

85. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la punctele 76-79 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.