A A A

Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole

Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole

86. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.

87. Obiectivele specifice sînt următoarele:

1) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;

2) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;

3) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;

4) dezvoltarea infrastructurii rurale;

5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.

88. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale.

89. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei.

90. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul autentificării notariale a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), taxei de stat la autentificarea contractelor respective şi înregistrării contractelor date la oficiile cadastrale teritoriale în proporţie de 50%, însă nu mai mult 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de teren agricol.

91. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:

1) copia de pe contractul de înstrăinare a terenului cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;

2) copia de pe ordinul de plată pentru autentificarea notarială a contractului;

3) copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat;

4) copia de pe ordinul de plată pentru înregistrarea contactului la oficiul cadastral teritorial.

92. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costurilor la consolidarea terenurilor agricole nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani parcelele de teren, pentru care iau fost compensate o parte din cheltuieli tranzacţionale din fondul de stimulare a consolidării terenurilor agricole. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.