A A A

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan Măsura 4. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale.

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan Măsura 4. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale.

164. Obiectivul general constă în dezvoltarea infrastructurii aferente exploataţilor agricole, plasate în localităţile rurale sau în extravilanul localităţilor urbane, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.
165. Obiective specifice:
a) crearea condiţiilor optime în vederea sporirii cantităţii şi calităţii producţiei agricole;
b) sporirea accesului spre infrastructură, resurse naturale şi tehnice, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare conexe producerii agricole;
c) contribuţia pentru producerea producţiei cu valoare adăugată sporită pe întregul lanţ valoric.
166. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, aferentă exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate sau arendă, procurate, începând cu anul 2015 şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie 2015, pentru:
1) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
2) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
3) reabilitarea drumurilor şi podurilor de acces la exploataţiile agricole;
4) construcţia şi reabilitarea bazinelor şi platformelor de colectare a dejecţiilor de la fermele zootehnice;
5) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere etc.).
167. Mărimea sprijinului constituie 50% din costul investiţiei realizate, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar.
168. în vederea obţinerii subvenţiilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, în condiţiile eligibile din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente:
1) schiţa de proiect;
2) copia de pe devizul de cheltuieli;
3) decizia consiliului tocai pentru pct. 166 subpunct 3, 4 şi 5;
4) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
5) procesul-verbal de recepţie finală;
6) copia de pe tacturile fiscale, tacturile de expediţie, tacturi, iar în cazul importului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-urilor;
7) copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la achitarea lucrărilor.