A A A

Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.

Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole.

33. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi dotarea plantaţiilor multianuale cu sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
34. Obiective specifice:
1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţire a calităţii producţiei;
6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
7) asigurarea finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin. (3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
35. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru:
1) înfiinţarea, începând cu toamna anului 2015, conform actului de înfiinţare a plantaţiei multianuale, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, şi celor importate conform prevederilor ari. 11 alia (4) lit. c) din Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe şi nesubvenţionate în anul2015, după cum urmează:
a) plantaţiilor pomicole, inclusiv de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fâşiilor de protecţie);
b) plantaţiilor viticole;
c) plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi de căpşun;
d) plantaţiilor de culturi aromatice;
2) defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începând cu 1 ianuarie 2015, în condiţiile casării şi defrişării plantaţiilor:
a) pomicole în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
b) viticole în conformitate cu Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
3) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antiîngheţ (staţionar) şi antigrindină, achiziţionate în perioada 2015-2016.
36. Suprafaţa minimă indivizibilă eligibilă pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha, iar pentru teren protejat de 0,03 ha. Suprafaţa maximă eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 25 ha cumulativ pentru toate tipurile de plantaţii, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol.
37. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 35 subpunct 3) din prezentul Regulament, după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antiîngheţ şi antigrindină.
38. Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de cuantum, exprimată ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă plantată, după cum urmează:
1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
- de la 700 până la 1 249 bucăţi - 7 mii lei/ha;
- de la 1 250 până la 1 849 bucăţi - 15 mii lei/ha;
- de la 1 850 până la 2 449 bucăţi - 40 mii lei/ha;
- de la 2 450 bucăţi şi mai mult, fără sistem de suport instalat - 60 mii lei/ha;
- 3 100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr - M-9; M-26, Bud 62-396 şi păr - gutui tip A şi tip BA 29, conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale şi sistem de suport instalat - 100 mii lei/ha;
b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
- de la 400 până la 1 000 bucăţi - 20 mii lei/ha;
- 1 001 bucăţi şi mai mult - 30 mii lei/ha;
c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
- livezi de nuc altoit, migdal şi alun - 20 mii lei/ha;
d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă - 20 mii lei/ha;
e) pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun şi afin, inclusiv în teren protejat - 50 mii lei/ha;
f) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi dotate cu sisteme de irigare: coacăz, zmeur, agriş, aronia şi mure - 30 mii lei per hectar;
g) plantaţii altoi şi portaltoi, categoria biologică „bază” fondate de către pepinierele viticole şi pomicole înregistrate conform Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe - 50 mii;
2) Pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie cu:
a) soiuri de struguri de masă - 40 mii lei/ha;
b) cu soiuri de struguri pentru vin (tehnice), cu densitatea butucilor la hectar:
- până la 3 100 butuci/ha - 30 mii lei/ha (pentru plantaţiile înfiinţate în toamna anului 2015 şi primăvara anului 2016);
- de la 3 101 până la 3 500 bucăţi - 40 mii lei/ha;
- de la 3 501 până la 4 000 bucăţi - 50 mii lei/ha;
- de la 4 001 până la 4 500 bucăţi - 60 urii lei/ha;
- de la 4 501 bucăţi şi mai mult - 85 mii lei/ha (cu sistem de suport instalat);
3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
a) trandafir de ulei — 6,0 mii lei per hectar;
b) levănţică, isop, jaleş - 4,0 mii lei per hectar;
4) pentru echipament antiângheţ, dat în exploatare - 50 mii lei/ha;
5) pentru echipament antigrindină nou, achiziţionat în perioada 2015-2016, inclusiv în rate şi dat în exploatare începând cu 1 noiembrie 2015 - 100 mii lei/ha. Subvenţia se va calcula proporţional ratelor achitate;
6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole - 10 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 ha per beneficiar cumulativ pentru toate tipurile de plantaţi. În cazul plantaţilor înfiinţate cu material săditor autohton, furnizorii trebuie să fie înregistraţi în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Legi nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe.
39. Producători agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
1) cu soiuri de viţă de vie de struguri de masă:
a) solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare - cu 5,0 mii lei/ha;
b) înfiinţate cu material săditor, produs de pepiniere viticole autohtone, categoria Standard şi Certificat cu 5,0 mii lei/ha;
2) cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin (tehnice):
a) destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat, printr-un aviz, de către asociaţia/uniunea cu IGP/DOP, în aria căreia este amplasată plantaţia viticolă respectivă - cu 5,0 mii lei/ha;
b) înfiinţate cu soiuri autohtone (grupul Feteasca, Rara neagră, Viorica) - cu 5,0 mii lei/ha;
c) înfiinţate cu material săditor, produs de pepiniere viticole autohtone, categoria Standard sau Certificat - cu 5,0 mii lei/ha.
40. Mijloacele financiare alocate pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin. (3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006, vor fi transferate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, la prezentarea de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a următoarelor documente:
1) scrisoarea de solicitare a mijloacelor financiare;
2) copia de pe extrasul din Registrul încasărilor fondurilor speciale, eliberat de Trezoreria teritorială Chişinău;
3) copia de pe certificatul privind datele de identificare bancare.
41. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) actul privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale/perene în primul an de vegetaţie, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament, plantaţii înfiinţate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 „Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”;
2) pentru plantaţiile viticole - actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de plantare a viţei de vie), anexa nr. 1 şi actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie, anexa nr. 2 la Regulamentul privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014;
3) actul de dare în exploatare în cazul sistemelor antiângheţ, instalaţiilor antigrindină, coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei Modelul actului dării în exploatare pentru sistemele antiângheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
4) copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr. 2 liv-vii), în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
5) copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, copia de pe planul general al plantaţiei, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;
6) copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole şi pomicole cu indicarea componentelor specifice acestora;
7) copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea părţilor componente a instalaţiilor, pentru sistemul antiângheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;
8) copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol sau copia de pe certificatul de calitate pentru material săditor viticol, eliberat de producător;
9) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul raportului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului, precum şi copia de pe permisul fitosanitar, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
10) copia de pe facturile pentru componentele instalaţiei antigrindină/antiângheţ, iar în cazul raportului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
11) copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene, extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării, copia de pe Hotărârea Guvernului nr. 273 din 18 mai 2015 cu privire la casarea plantaţiilor perene, cu modificările ulterioare, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul, pentru defrişarea efectuată pe parcursul anului 2015, copia de pe actul de casare a plantaţiilor perene, copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene”, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
12) copia de pe declaraţia, actul de casare şi actul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 21 din 24 februarie 2014, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;
13) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau parţială (dar nu mai puţin de 50% din costul total) pentru materialul săditor procurat, iar pentru sistemele antigrindină şi antiângheţ copia de pe ordinul de plata care confirmă achitarea integrală a acestora, cu excepţia achitărilor acestora în rate, pentru care se va prezenta ordinul de plată privind achitarea ratelor pentru perioada 2015- 31 octombrie 2016.
42. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiângheţ şi instalaţiilor antigrindină.
43. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, nu este în drept să înstrăineze, să caseze sau să defrişeze, să transmită în folosinţă sub orice formă, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, iar pentru sistemele antiângheţ şi instalaţiile antigrindină, să asigure funcţionalitatea acesteia, precum şi să nu permită înstrăinarea acestora sau transmiterea în folosinţă sub orice formă în decurs de 5 ani de la data autorizării plăţii în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.