A A A

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

54. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
55. Obiective specifice:
1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modem;
3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;
4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
5) ameliorarea şeptelului de animale, precum şi crearea condiţiilor optime pentru bunăstarea animalelor;
6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atât pe piaţa internă, cât şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
7) asigurarea standardelor de igienă şi inofensivitate a produselor de origine animală;
8) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
9) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural;
10) îmbunătăţirea serviciilor prestate de către medicii veterinari de liberă practică.
56. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
57. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine si caprine, aparatajului, instrumentarului, ustensilelor şi altor materiale conexe necesare pentru activitatea medicilor veterinari de liberă practică, care activează în conformitate cu Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
58. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din valoarea utilajului tehnologic nou (inclusiv a materialelor de construcţie şi lucrărilor de proiectare), conform tacturilor, iar în cazul raportului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului, după cum urmează:
1) pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor - 50% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 3 mil lei per beneficiar;
2) pentru fermele zootehnice de creştere a găinilor ouătoare - 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 2 mil lei per beneficiar;
3) pentru fermele zootehnice de ovine şi caprine - 30% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 1,5 mil lei per beneficiar;
4) pentru fermele zootehnice de creştere a prepeliţelor - 40% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1 mil lei per beneficiar;
5) pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol - 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 1,5 mil lei per beneficiar;
6) pentru aparatajul, instrumentarul, ustensile şi alte materiale conexe necesare pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică - 50% din costul utilajului, dar nu mai mult de 20 mii lei per beneficiar.
59. În cadrul prezentei măsuri se va beneficia de subvenţii la utilaj, echipament, materiale de construcţie, lucrări de proiectare, procurate/efectuate începând cu anul 2014 şi date în exploatare începând cu 1 noiembrie 2015, iar pentru utilajul, necesar pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, procurat începând cu 1 noiembrie 2015.
60. Lista echipamentului, utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, inclusiv utilajul pentru activitatea medicului veterinar de liberă practică, eligibile în cadrul prezentei măsuri, este prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
61. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi, facturi de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
2) copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului;
3) copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic;
4) copia de pe procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi procesul-verbal de recepţie finală, însoţit de avizul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine/ovine/caprine;
5) procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare;
6) actul de instalare a utilajului şi echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, de modelul-tip aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
7) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
8) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului, materialelor de construcţie, proiectului tehnic;
9) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului;
10) licenţa de activitate a medicului veterinar de liberă practică;
11) copia de pe facturile, iar în cazul importului - copia de pe invoce-urile şi declaraţiile vamale, pentru echipamentul şi utilajul procurat;
12) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului.
13) prezentarea certificatelor HACCP şi/sau ISO/contract cu companii specializate în certificare, după caz.
62. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctul 58 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.