A A A

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

63. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.
64. Obiective specifice:
1) ameliorarea şeptelului de animale;
2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală atât pe piaţa internă, cât şi externă, inclusiv pe cea a Uniunii Europene;
3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural
65. Obiectivul operaţional constă în extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
66. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de la fermele de prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în Republica Moldova, inclusiv din import, începând cu 2015.
67. Mărimea subvenţiei se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, conform tacturilor, invoce-urilor şi declaraţiilor vamale, dar nu mai mult decât valoarea investiţiei conform tacturilor, după cum urmează:
1) vaci primipare, junei şi juninci cu vârsta de cel puţin 12 luni, şeptel de lapte - 60 lei per kg;
2) vaci primipare, junei şi juninci cu vârsta de cel puţin 12 lumi, şeptel de came - 40 lei per kg;
3) vieri cu vârsta de 4-8 luni (rasă pură şi birasială) - 60 lei per kg (procurate din Republica Moldova) şi 40 lei per kg (procurate din import);
4) scrofiţe neînsămânţate cu vârsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) - 50 lei per kg (procurate din Republica Moldova) şi 30 lei per kg (procurate din import);
5) berbeci şi ţapi cu vârsta de 6-20 luni - 100 lei per kg;
6) mioare şi căpriţe cu vârsta de 6-20 luni - 70 lei per kg;
7) iepuri de casă de reproducţie - 100 lei per kg;
8) mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni - 100 lei per unitate;
9) roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni - 400 lei per unitate.
68. Vârsta animalelor se va calcula de la data naşterii, conform certificatelor de rasă până la facturare.
69. Mărimea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri va fi în limita plafonului maxim de 2,5 mii lei per beneficiar.
70. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv în limitele:
1) 3 - 70 vaci/junci la fermele de bovine;
2) 5 - 150 scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
3) 10 - 200 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
4) 8 - 200 iepuroaice la fermele de iepuri;
5) 10 şi mai multe mătci de albine/roiuri de albine.
71. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctele 67-70 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării, timp de:
1) 3 ani - pentru vaci, junei;
2) 2 ani - pentru scroafe/scrofiţe;
3) 1 an-pentru vieri, iepuri;
4) 3 ani - pentru berbeci, mioare şi capre.
Perioada sus-citată vizează anii calendaristici următori anului în care a avut loc transferul sprijinului financiar.
72. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vândut, donat, schimbat) sau sacrificat animalele până la expirarea termenului prevăzut, sunt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie, confirmate în modul stabilit.
73. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentele primare contabile (facturi fiscale, facturi, facturi de expediţie), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului, vizate de medicul veterinar şi şefei subdiviziunii teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
2) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
3) copia de pe poliţa de asigurare a animalelor, cu excepţia procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului animalelor procurate;
5) copia de pe actele de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
6) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sunt supuse înregistrării conform Legii nr.231 -XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
7) pentru roiurile de albine, pentru care se solicită subvenţie, copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine;
8) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal.