A A A

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

74. Obiectivul general al măsurii constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
75. Obiective specifice:
a) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către producătorii agricoli;
b) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
c) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
76. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de micro finanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
77. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începând cu anul 2013, de la băncile comerciale, organizaţii de micro-finanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
1) seminţe, material săditor şi sistem de suport;
2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
4) foraje;
5) lubrifianţi şi carburanţi;
6) energie electrică utilizată la irigare;
7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
9) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/ reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;
11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
12) procurarea animalelor;
13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii post-recoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale, inclusiv pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate atât în localităţi rurale, inclusiv oraşele, satele şi comunele din cadrul mun. Chişinău, mun. Bălţi şi UTA Găgăuzia.
78. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicând formula:
S = D x K x (RJJ/RJ) în care:
S - suma subvenţiei, în lei, dar nu mai mult decât valoarea dobânzii achitate conform contractului de creditare/ împrumut, începând cu 1 noiembrie 2015;
D - valoarea dobânzii achitate conform contractului de creditare/împrumut;
Rm - rata medie a dobânzii, care constituie 16%;
Rd - rata dobânzii conform contractului de creditare/împrumut;
K - coeficientul stabilit prin raportul dintre suma utilizată exclusiv în scopurile indicate la punctul 77 la suma creditului accesat.
79. Pentru creditele a căror rată a dobânzii este una flotantă, în formula de calcul va fi utilizată media ratelor dobânzii flotante pentru perioada de calcul.
80. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
1) copia de pe contractul de credit;
2) certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma dobânzii achitată, începând cu 1 noiembrie 2015, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
3) copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobânzii, începând cu 1 noiembrie 2015 sau borderourile ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către instituţiile financiare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
81. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 120 mii lei, cu excepţia grupurilor de producători. Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grupul de producători) plafonul va constitui 300 mii lei.
82. Prin derogare de la prevederile pct. 77-81 ale prezentului Regulament, sunt eligibile pentru procedura de subvenţionare împrumuturile accesate de către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut (indiferent de statutul membrilor) în perioada 1 ianuarie 2015-5 octombrie 2016, conform dobânzilor achitate în perioada 1 noiembrie 2015 - 5 octombrie 2016, pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate la pct. 77 al prezentului Regulament.
83. Asociaţiile de economii şi împrumut vor putea depune până la 5 octombrie 2016 o singură solicitare de acordare a sprijinului financiar prin intermediul Asociaţiei Centrale de Economii şi împrumut „Uniunea Centrală” şi Asociaţiei centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare - asociaţii centrale) respectiv, din care fac parte.
84. Solicitările de sprijin financiar pentru fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi împrumut vor fi înscrise în formularul Listei beneficiarilor, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Asociaţiile de economii şi împrumut care nu sunt membri ai asociaţiei centrale, sunt în drept să beneficieze de subvenţii în condiţii generale stabilite, depunând solicitarea la una din cele două asociaţii centrale, după alegere.
85. Fiecare membru al Asociaţiei de Economii şi împrumut cumulativ nu poate beneficia de sprijin financiar mai mare de 20.000 lei.
86. Formularele cu solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse în termenele stabilite la oficiile asociaţiilor centrale vor fi totalizate şi reflectate într-un Act centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
87. Solicitările de finanţare ale asociaţiilor de economii şi împrumut depuse la asociaţiile centrale vor fi cusute într-un dosar care va conţine:
1) cererea de finanţare, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
2) certificatul bancar cu rechizitele asociaţiei centrale;
3) copia de pe certificatul de înregistrare a asociaţiei centrale;
4) declaraţia pe propria răspundere a asociaţiei centrale despre utilizarea împrumuturilor conform pct. 77 al prezentului Regulament, acordate de către asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
5) actul centralizator, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
6) lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut, modelul căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
88. Dosarul de subvenţionare va fi depus de către asociaţiile centrale până la 15 octombrie 2016 la sediul central al Agenţiei în cadrul Direcţiei administrare şi control, actul centralizator şi lista beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut vor fi prezentate şi în format electronic (Excel).
89. Direcţia autorizare plăţi va efectua calculul în baza listelor beneficiarilor de împrumuturi de la asociaţiile de economii şi împrumut şi actului centralizator, conform punctului 78 al prezentului Regulament.
90. Agenţia va efectua transferul sprijinului financiar solicitat la conturile asociaţiilor centrale conform actului centralizator prezentat, care ulterior vor redistribui suma sprijinului financiar asociaţiilor de economii şi împrumut.
91. Asociaţiile de economii şi împrumut vor redistribui suma sprijinului financiar membrilor săi în baza listelor beneficiarilor de împrumut şi vor întocmi raportul privind repartizarea sprijinului financiar, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va fi prezentat asociaţiilor centrale până la 10 decembrie 2016.
92. Asociaţiile centrale, până la 20 decembrie 2016, vor informa printr-un raport totalizator Agenţia despre faptul achitării integrale a sumei sprijinului financiar acordat, cu anexarea rapoartelor privind repartizarea sprijinului financiar.
93. Responsabili de corectitudinea întocmirii listelor beneficiarilor de împrumuturi şi actului centralizator, precum şi utilizarea conform destinaţiilor a împrumuturilor acordate, specificate la pct. 77 al prezentului Regulament vor fi asociaţiile centrale.
94. Mijloacele financiare nedistribuite către membrii asociaţiilor de economii şi împrumut vor fi rambursate în contul Agenţiei.
95. Creditele revolving, leasing, overdraft şi creditele cu porţiune de grant nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei măsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2016.