A A A

Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

131. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
132. Obiective specifice:
1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă (fructe, legume, viţă de vie);
2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
133. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea sistemelor de irigare noi.
134. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
a) 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare şi instalat, cu anul producerii începând cu 2014, dar nu mai mult de 1,0 mil lei per beneficiar;
b) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/micro-aspersiune, sistemelor mobile de irigare cu anul producerii începând cu 2014, dar nu mai mult de 800,0 mii foi per beneficiar;
c) 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, dar nu mai mult de 2,5 mii lei per beneficiar.
135. Pentru tinerii fermieri, sau femeile-fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 15% din suma subvenţiei calculate.
136. Prin derogare de la prevederile pct. 134, sub incidenţa prezentei măsuri cad şi echipamentele, sistemele noi de irigare, procurate în rate, prevăzute la pct. 134, începând cu anul 2012, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014-31 octombrie 2016.
137. Pentru echipamentele şi sistemele noi de irigare, procurate începând cu anul 2013, prevăzute la pct. 134, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 134, producătorii agricoli vor avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului etc.
138. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
1) copia de pe facturile fiscale, facturile de expediţie, facturi, iar în cazul raportului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
2) copia de pe contractul de vânzare-cumpărare, după caz, pentru sistemul de irigare;
3) actul de dare în exploatare a sistemului de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării), sau, după caz, a ratei, la procurarea echipamentelor sau sistemelor noi de irigare;
5) pentru pct. 134 lit. c) producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:
a) schiţa de proiect;
b) copia de pe devizul de cheltuieli;
c) procesul-verbal de executare a lucrărilor;
d) procesul-verbal de recepţie finală.
139. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului prezentei submăsuri nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani de la data autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.