A A A

Măsurile de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021

Măsurile de sprijin aferente Regulamentului de subvenționare 2017-2021

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Sunt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:
 au la bază un plan de afaceri;
 au procurat bunuri obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;
 nu are restanţe la momentul depunerii cererii de subvenţionare la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
 dispun de apartenență la una din asociațiile producătorilor agricoli;
 dovedeşte prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);
 nu sunt incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli, nu sunt în proces de insolvabilitate sau lichidare;
 sunt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei;
 Solicitantul de subvenții care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care a depus cererea de subvenționare, a obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de 9,0 mil. lei nu va putea beneficia de suport din partea statului;

NU SUNT ELIGIBILE LA SUBVENŢIONARE
 achiziţionarea de bunuri de la persoane/întreprinderi afiliate;
 achiziţionarea de bunuri second-hand;
 porţiunea de grant, valoarea căreia se deduce din valoarea investiției eligibile la calcularea subvenției;
 investițiile realizate în or. Chișinău și Bălți;
 taxa pe valoare adăugată;
 comisioane bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuieli similare;
 costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare;
 procurarea de bunuri imobile;
 instruirea/şef montaj;
 servicii de instalare, montaj, lucrări mecanizate, cu excepția măsurii 4, servicii de transport, cheltuieli vamale;
 achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune, precum și prin intermediul întreprinderilor înregistrate în zonele off-shore;
 nu se consideră bunuri achiziționate de la persoane afiliate, materialul săditor în cazul măsurii 1.2.

PRODUCĂTORII AGRICOLI SUNT OBLIGAŢI
 să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii;
 să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat;
 să asigure toate condiţiile pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecţiilor post-achitare;
 să nu admită înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenția după cum urmează:
- 5 ani pentru submăsurile 1.1, 1.2 (investițiile în echipament antigrindină/antiploaie) 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 și măsura 4;
- 1/3 din durata de funcționare utilă a plantației multianuale subvenționate;
- 3 ani – pentru bovine, ovine și caprine;
- 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
- 1 an – pentru vieri, iepuri;
 să notifice Agenția la apariţia oricărei modificări survenite;
 să aplice și să întrețină materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției;

ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII OBLIGAȚIILOR INVOCATE, PRECUM ŞI ACEI CARE AU INTRAT ÎN PROCES DE INSOLVABILITATE, SAU LICHIDARE, URMEAZĂ SĂ RESTITUIE SUMA SUBVENŢIEI

DOCUMENTE OBLIGATORII
 cererea de solicitare a sprijinului financiar;
 copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
 certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale;
 copia de pe raportul financiar;
 copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli;
 declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;
 plan de afaceri, prin care să se demonstreze eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei;
 copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6, 1.8 ;
 procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;
 copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);
 copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției;
Alte documente, solicitate suplimentar, conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/submăsură pot fi consultate pe pagina web a Agenției aipa.gov.md la rubrica materiale de informare sau accesând linkul Regulamentului de subvenționare 2017-20121.

SUBVENȚII MAJORATE
 tinerilor și femeilor-fermier, pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 iar pentru submăsura 1.2 din valoarea subvenției autorizată – 15%;
 producătorilor agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor ecologice, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurile 1.1, 1.2 (din valoarea subvenției autorizate), 1.4 și 1.5 cu prezentarea copiei de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei – 20%;
 la achiziționarea producţiei autohtone, la accesarea subvențiilor în cadrul submăsurii 1.3, 2.2, și 2.4 – 10%;

În cazul întrunirii de către solicitantul de subvenţie a mai multor înlesniri enumerate solicitantul va beneficia doar de una, la alegerea acestuia.

Perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 1 februarie şi până la 31 octombrie al fiecărui an în curs de subvenționare.

Măsurile de subvenționare
Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene
Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului, modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri achiziţionate pe parcursul a ultimelor doi ani de subvenționare, precedenți, precum și anului în curs de subvenționare şi date în exploatare începând cu 1 noiembrie al anului precedent de subvenționare, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în câmp deschis.
Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie cel puțin 0,1 ha.
Valoarea sprijinului constituie:
• 50% - din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcție pentru sere, solarii, tuneluri;
• 30% - din costul materialelor de construcţie, acoperire, utilizate la reconstrucţia serelor, solariilor şi tunelurilor.
Suma maximă pentru un producător agricol este de 1,5 mil. lei.
Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole
Sprijinul este acordat pentru: înfiinţarea plantaţiilor multianuale după cum urmează:
sM 1.2.P Plantaţii pomicole (inclusiv de culturi nucifere), plantaţii de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţii de culturi aromatice;
• livezi de măr - de la 3 000 lei/ha până la 70 000 lei/ha;
• livezi de cireș și prun altoit pe portaltoi vegetativ si dotate cu sisteme de irigare - de la 60 000 lei/ha, la 90 000 lei/ha;
• livezi de vişin şi cais, păr și gutui altoiţi şi dotate cu sisteme de susţinere şi irigare - 40 000 lei/ha;
• livezi de vişin, cireş, cais, prun, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui - de la 15 000 lei/ha, la 20 000 lei/ha;
• livezi de nuc altoit, migdal şi alun - 18 000 lei/ha;
• plantaţii de cătină albă - 20 000 lei/ha;
• plantaţii de căpşun şi afin dotate cu sisteme de irigare prin picurare, inclusiv plantate pe teren protejat - 50 000 lei/ha;
• zmeur, mure - 60 000 lei/ha;
• coacăz, agriş si aronia - 30 000 lei/ha;
• trandafir de ulei - 6 000 lei/ha;
• levănţică, isop, jaleş - 4 000 lei/ha;
sM 1.2.V Plantaţii viticole, înființată în perioada primăvară-vară a anului de subvenționare:
• viţă de vie cu soiuri de struguri de masă - 40 000 lei/ha;
• viţă de vie cu soiuri de struguri pentru vin - de la 25 000 lei/ha, la 45 000 lei/ha;
• Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor viticole cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin (tehnice):
- destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, care posedă paşaportul tehnic al proiectului agreat, printr-un aviz, de către asociaţia/uniunea cu IGP/DOP, în aria căreia este amplasată plantaţia viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
- înfiinţate cu soiuri autohtone (grupul Feteasca, Rara neagră, Viorica) – cu 5,0 mii lei/ha.
sM 1.2.S Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile multianuale.
• pentru instalarea/modernizarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole:
 șpalier vertical cu pari din aliaje de metal şi dispozitive de fixare şi tensionare - 35 000 și 45 000 lei/ha;
 șpalier vertical cu pari din lemn şi dispozitive de fixare şi tensionare - 25 000 și 30 000 lei/ha;
 șpalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn - 20 000 lei/ha.
• pentru instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole tinere - 50% din valoarea sistemului de suport, fără TVA, maxim 40 000 lei/ha;
sM 1.2.A Instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie;
• pentru echipament antigrindină - 50% din valoarea echipamentului, maxim 100 000 lei/ha;
• pentru echipament antiploaie nou, 40% din valoarea:
 plasei antiploaie, maxim 100 000 lei/ha;
 plasei combinate - antiploaie și antigrindină, maxim 200 000 lei/ha.
sM 1.2.D Defrişarea plantaţiilor multianuale, începînd cu anul precedent celui de subvenționare, excepție fiind plantațiile pomicole casate în anul 2015 și defrișate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705 din 20 octombrie 1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene, în cazul plantațiilor pomicole și respectiv Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
• pentru defrişarea plantaţiilor multianuale - 10 000 lei/ha.
Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional
Subvenţia se acordă pentru procurarea de tractoare, combine, alte maşini şi utilaje agricole, cu anul producerii nu mai mic de doi ani precedenți celui de subvenționare, achiziţionate, începând cu 1 noiembrie al anului precedent, de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importată direct de către producătorul agricol.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), maxim 300 000 lei/beneficiar, cu excepţia combinelor autopropulsate de recoltare a strugurilor pentru care suma maximală va constitui 750 000 lei/beneficiar.
Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine și caprine.
Valoarea sprijinului se calculează după cum urmează:
• pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, şeptel de lapte - 50% din cost; maxim - 3 mil. lei/beneficiar;
• pentru fermele zootehnice de bovine destinate creşterii şi întreţinerii bovinelor, șeptel de carne - 30% din cost; maxim - 2 mil. lei;
• pentru fermele zootehnice apicole - 50% din cost; maxim - 500 000 lei;
• pentru fermele zootehnice de alte specii din domeniul agricol (inclusiv a materialelor de construcție şi lucrărilor de proiectare, pentru fermele zootehnice de ovine și caprine)- 30% din cost; maxim - 1,5 mil. lei.

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a investiţiei la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme de prăsilă, incluse în Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crosurilor de animale, omologate (raionate) în din Republica Moldova, inclusiv din import, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare.
Valoarea subvenției se calculează:
• 50% pentru vaci primipare, junci şi juninci cu vârsta de cel puţin 12 luni, maxim 2,5 mil. lei/beneficiar;
• 30% pentru vieri cu vârsta de 4-8 luni şi scrofiţe neînsămânţate cu vârsta de 5-8 luni, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru berbeci şi ţapi cu vârsta de 6-20 luni, maxim 200 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru mioare şi căpriţe cu vârsta de 6-20 luni, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru iepuri de casă de reproducţie, maxim 200 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru mătci de albine cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 100 000 lei/beneficiar;
• 50% pentru roiuri de albine cu mătci cu vârsta de cel mult 3 luni, maxim 200 000 lei/beneficiar.
În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările anuale a unui efectiv minim de la:
3 - vaci/junci la fermele de bovine;
5 - scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
10 - oi/capre la fermele de ovine/caprine;
10 - iepuroaice la fermele de iepuri;
30 - mătci de albine/roiuri de albine.

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite începând cu anul trei precedent de subvenționare de la băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
1) seminţe, material săditor şi sistem de suport;
2) combustibil și lubrifianți;
3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
4) furaje;
5) module de seră, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
6) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, echipamentelor antigrindină şi antiploaie;
7) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, pentru infrastructura fizică, utilării și renovării exploatației agricole;
8) procurarea animalelor de prăsilă;
9) construcția și dotarea tehnologică a pensiunilor agroturistice;
10) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rural.
Suma maximală a subvenţiei acordate unui beneficiar constituie 100 000 lei cu excepţia creditelor accesate prin intermediul proiectelor investiționale și programe de asistență externă în sectorul agricol și mediul rural, gestionate de unitățile de implementare, plafonul va constitui 150,0 mii lei. Pentru grupurile de producători (creditele accesate de grup) plafonul va constitui 300 mii lei.
Creditele revolving, leasing și overdraft nu sunt eligibile în cadrul prezentei submăsuri, indiferent de sursa lor. Pentru creditele destinate susținerii tinerilor, cu porţiune de grant, valoarea subvenției se va calcula din valoarea dobânzii achitate a creditul de bază fără porțiune de grant, ce urmează a fi rambursat.

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
Mijloacele financiare prevăzute se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul în curs de subvenţionare, în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări.
Cuantumul maxim al subvenţiei nu va depăşi plafonul de 300 000 lei pentru unul şi acelaşi producător agricol, iar pentru asigurarea plantaţiilor multianuale – cuantumul maxim nu va depăşi 400 000 mii lei.
Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole
Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială la procurarea cu achitare integrală a echipamentelor tehnologice şi utilajelor noi, inclusiv a materialelor de construcţie, începând cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament, destinate:
1) construcției depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor, caselor de ambalare;
2) prelucrare primara/finită, procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;
3) prelucrare primară/finită, uscare, condiţionare, depozitare, păstrare şi ambalare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia;
4) prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare, procesare și păstrare, inclusiv analize, a cărnii, laptelui, mierii de albine.
În cadrul prezentei măsuri pot beneficia de subvenţii în condiţiile, solicitanţii care:
 realizează investiția într-o localitate rurală;
 deţin bază de producţie proprie, cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare.

1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor Mărimea subvenţiei se calculează sub formă de compensaţie în valoare de 50%, dar nu mai mult de 3,0 mil. lei per beneficiar, cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil.lei., din valoarea echipamentelor, utilajelor instalate şi materialelor de construcţie pentru investiţiile realizate în construcția de:
a) depozite frigorifice de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;
b) case de ambalare.

1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor Mărimea subvenţiei se calculează: 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate, pentru prelucrarea primară/finită, procesarea, uscarea şi/sau congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor, maxim 2 mil. lei/beneficiar cu excepţia grupurilor de producători, pentru care plafonul va constitui 4,5 mil.lei.
1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia Mărimea subvenţiei se calculează: 40% din valoarea echipamentelor şi utilajelor instalate la întreprinderile agricole, amplasate în localităţile rurale, pentru prelucrarea primară/finită, uscarea, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi ambalarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia; maxim 1,5 mil. lei/ beneficiar.
1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine Mărimea subvenţiei se calculează:
• 50% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, procesare şi păstrare a laptelui, mierii de albini, inclusiv utilajelor destinate analizei, precum şi prelucrării primare a cărnii (abatoare), maxim 2 mil. lei/beneficiar.
• 30% din valoarea echipamentelor şi utilajelor destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, procesare şi păstrare a cărnii; maxim 1 mil. lei.
SUBMĂSURA 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricol
Sprijinul financiar se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
5% - în primul an de activitate;
4% - în al doilea an de activitate;
3% - în al treilea an de activitate;
2% - în al patrulea an de activitate;
1% - în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.

Sprijinul financiar nu va depăşi suma de 1,5 mil. lei. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibilă pentru sprijin financiar este de 1,0 mil. lei. În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ținând cont de valoarea minimă a producţiei comercializate.

SUBMĂSURA 1.9. Stimularea activităţilor de promovare pe pieţele externe
Alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea producătorilor agricoli prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol în participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, cu excepţia celor evenimente ce sunt susţinute de alte instituţii şi parteneri de dezvoltare, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone, pentru:
1) compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă:
a) cheltuielile de arendă a spațiului expozițional;
b) cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;
c) costurile taxelor de participare;
d) costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;
e) achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţiilor de promovare a produselor agricole și agroalimentare.
2) compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată.
Mărimea sprijinului constituie 50% din costul cheltuielilor dar nu mai mult de:
• 100 000 lei/beneficiar, pentru participare în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar, organizate peste hotarele ţării;
• 30 000 lei pentru indicaţie geografică protejată, denumire de origine a produselor şi specialitate tradiţională garantată.

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural
Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
Sprijinul este acordat producătorilor agricoli care au consolidat, începând cu 1 noiembrie al anului doi celui de subvenţionare, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vânzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.
Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la oficiile cadastrale teritoriale;
2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, maxim 500 lei/parcelă.
Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100,0 mii lei.
Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie pentru echipamentul și utilajul procurat cu anul producerii începând cu doi ani precedenți celui de subvenționare în proporție de:
• 50% din costul sistemelor noi de irigare prin picurare/microaspersiune şi instalat, maxim 1 mil. lei/beneficiar;
• 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/sistemelor mobile de irigare, maxim 800 000 lei/beneficiar;
• 50% din costul staţiei de pompare, staţiei de fertigare, geomembranei, geotextilului pentru captarea apei, maxim 1 mil. lei/beneficiar;
• 50% din costul echipamentului care formează reţelele de aducţie şi/sau de distribuţie, maxim 2,5 mil. lei/beneficiar.
Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare
Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada mai - octombrie al anului curent de subvenționare, după cum urmează:
1) 50% din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizate conform actelor de pompare;
2) 80% din costul cheltuielilor suportate la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat conform actelor de pompare ;
3) 1,2 lei pentru fiecare 1m³ de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare altele decât cele sus-menţionate, conform rapoartelor privind utilizarea apei, în cazul existenţei contorului cu sigila administraţia publică locală de nivelul I.
Subvenția va fi acordată solicitanților care vor demonstra prin forma de raportare 29-agr că au obținut sporirea randamentului producerii pe terenurile irigate, cu excepţia plantaţiilor multianuale tinere, care va constitui cel puţin la:
a) culturile legumicole - 60 t/ha;
b) plantații pomicole, inclusiv:sâmburoase – 15 t/ha, sămânțoase – 40 t/ha;
c) sfecla de zahăr – 50 t/ha
d) plantații viticole, inclusiv: soiuri de masă – 15 t/ha, soiuri tehnice – minim 12 t/ha;
e) porumb zaharat -15 t/ha;
f) mazăre -5 t/ha;
g) pepinierele viticole şi pomicole - 50% randament de material săditor standard.

Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500 000 lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din cost per unitate, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou procurat de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importat direct de către producătorul agricol, cu anul producerii începând cu anul doi precedent de subvenționare.
Utilajul agricol nou, procurat în rate, începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de producere, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenționare – 31 octombrie a anului în curs celui de subvenționare.
Pentru utilajul agricol nou, procurat, începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, cu anul producerii nu mai mic de trei ani precedenți celui de producere, prin intermediul companiilor de leasing, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului.
Solicitanţii de subvenţii, care începând cu anul precedent de subvenționare, au procurat echipament no-till şi mini-till, trebuie să dețină cel puțin 5 ha teren agricol în condițiile legii și tractorul necesar cu cai putere pentru tractare.
Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
Sprijinul este acordat pentru producătorii care sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani. Beneficiarii subvenției vor restitui sumele încasate prin prezenta hotărâre doar în cazul în care nu se menţin în sistemul de agricultură ecologică timp de 5 ani.
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
1) pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:
• livezi şi vii - de la 1500 lei până la 2500 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;;
• plante medicinale şi eterooleginoase - de la 1300 lei până la 1600 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;
• culturi de câmp - de la 800 lei până la 1000 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune;
• legume - de la 1500 lei până la 2000 lei pentru 1 ha de teren agricol, în funcție de anul supunerii procesului de conversiune.
Perioada pentru conversia la metodele de agricultură ecologică este de 2 ani (pentru culturi anuale) sau 3 ani (pentru culturile multianuale).
2) pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 20% - pentru produsele certificate ecologic, conform facturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului.
Valoarea maximă a suportului acordat în scopul menţinerii practicilor de agricultură ecologică pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 000 lei.
Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
Alocarea mijloacelor financiare pentru:
1) construcţia/reconstrucţia şi renovarea infrastructurii, aferentă exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate, procurate, începând cu anul precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare pentru:
a) construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole;
b) construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru exploataţiile agricole;
c) liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică;
d) construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere);
e) investițiilor efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile;
2) construcţia/ reconstrucţia şi renovarea pensiunilor agroturistice rurale, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, în cadrul exploataţiilor agricole, deţinute în proprietate, procurarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi conexe activității de agroturism, începând cu anul doi precedent celui de subvenționare şi date în exploatare, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare:
a) construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente, reţele de utilităţi, construcții speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei;
b) achiziţionarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi, echipament IT şi software pentru administrarea afacerii;
c) articole de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv cele pentru protecţia împotriva incendiilor şi pentru protecţia muncii;
d) lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor turistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzând alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber).
3) crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – ateliere de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierărie, de prelucrare a pieilor, papurei și răchitei şi altele:
a) construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unitarilor meșteșugărești;
b) achiziționarea de utilaje, echipamente şi instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzând echipamente şi dispozitive pentru utilităţi;
c) articole de mobilier, unelte şi dispozitive, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrarea şi marketingul produselor meșteșugărești.
Mărimea sprijinului acordat se calculează în proporție de:
1) pentru construcţia si reabilitarea drumurilor si podurilor de acces:
• 50% din costul investiției realizate în construcția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 40% din costul investiției realizate în reconstrucția drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole, maxim 300 000 lei per/beneficiar;
2) pentru construcția și reabilitarea infrastructurii aferente exploatației agricole:
• 50% din costul investiției realizate în construcția sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică, maxim 600 000 lei/beneficiar;
• 40% din costul investiției realizate în reabilitarea/renovarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare/sanitație; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, maxim 400 000 lei/beneficiar;
3) pentru construcţia si reconstrucţia bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiilor hidrotehnice aferente acestora:
• 50% din costul investiţiei realizate în construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, maxim 500 000 lei/beneficiar;
• 40% din costul investiţiei realizate în reconstrucția/renovarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare; liniilor şi echipamentului de alimentare cu energie electrică pentru exploatațiile agricole, maxim 300 000 lei/beneficiar;
4) pentru utilajul, echipamentul și instalațiile de producere a energiei regenerabile:
• 50% din costul investiției eligibile subvenționării, maxim 800 000 mii lei/beneficiar;
5) construirea si modernizarea de pensiuni turistice rurale:
• 50% din costul investiţiei realizate eligibilă subvenţionării, maxim 1 mil. lei/beneficiar;
6) crearea sau extinderea unităţilor meşteşugăreşti:
• 50% din costul investiţiei realizate, maxim 30 000 lei/beneficiar.

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare
Sprijinul financiar se va acorda producătorilor agricoli prin intermediul companiilor de consultanță și asociații de profil pentru:
• instruiri specializate pentru producătorii agricoli;
• elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistenţă consultativă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale AIPA;
• acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiţionale.
Mărimea sprijinului financiar se va acorda în baza Listelor producătorilor agricoli prezentate de către companiile de consultanţă şi va constitui 50% din valoarea serviciilor prestate, maxim 4 000 lei/beneficiar pe parcursul unui an.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăşi suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.