A A A

Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

140. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
141. Obiective specifice:
a) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie;
b) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
c) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
d) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
e) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
142. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, în perioada 1 noiembrie 2015 - 31 octombrie 2016, după cum urmează:
1) 50% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizate, conform actelor de pompare;
2) 80% din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizat, conform actelor de pompare;
3) 1,2 lei pentru fiecare lm3 de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare, altele deci cele menţionate la subpunct 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, aprobate în modul stabilit de Agenţia “Apele Moldovei”.
143. Suma maximală a subvenţiei acordate unui singur beneficiar în cadrul prezentei măsuri constituie 500 mii lei, cu excepţia asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare.
144. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru măsura respectivă, în condiţiile pct. 142 din prezentul Regulament, producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;
2) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
3) copia de pe limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă eliberată de Agenţia, “Apele Moldovei”;
4) darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, pentru pct. 142 subpunct 3);
5) copia de pe actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
6) copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, pentru pct. 142 sbpct.3);
7) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare.
145. Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare - Asociaţia), pot solicita subvenţii în cadrul prezentei măsuri, care urmează a fi acordat prin intermediul asociaţiilor respective, responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei, din raza teritorială de activitate, a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea următoarelor documente suplimentare:
1) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei;
2) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
3) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
4) copia de pe registrul contractelor;
5) copia de pe actul de pompare a apei, aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
6) copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
7) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei;
8) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.
146. Responsabili de corectitudinea stabilirii limite tor de consum a apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia, Apele Moldovei”.